مجلاتفرهنگ و فناوری


توقف انتشار


دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

مدیر مسئول: قربان بهزادیان نژاد 

سردبیر: داور سیادت 


آرشیو: