مجلاتجلوه هنر


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)، معاونت پژوهشی 

مدیر مسئول: دکتر ابوالقاسم دادور 

سردبیر: دکتر اشرف السادات موسوی لر 

مدیر اجرایی: مینو سیفعلی  

هیئت تحریریه: دکتر یعقوب آژند، دکتر حبیب الله آیت اللهی، دکتر محمد خزایی، دکتر ابوالقاسم دادور، دکتر زهرا رهنورد، دکتر پریسا شاد قزوینی، دکتر الیاس صفاران، دکتر فریده طالب پور، دکتر محمود طاووسی، دکتر اشرف السادات موسوی لر 

نشانی: تهران - ونک دانشگاه الزهرا دانشکده هنر دفتر مجله جلوه هنر

تلفن:  (021)85692232

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: jjh@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه: