مجلاتزبان و ادبیات عربی


 


رتبه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیرمسئول: دکتر سید حسین فاطمی 

سردبیر: دکتر نجمه رجائی 

هیات تحریریه: دکتر عباس اقبالی، دکتر ابوالحسن امین مقدسی، دکتر سید محمد باقر حسینی، دکتر محمد خرسندی، دکتر نجمه رجائی، دکتر غلام عباس رضائی هفتادر، دکتر سید حسین سیدی، دکتر محمود شکیب انصاری، دکتر حسین شمس آبادی، دکتر عباس عرب، دکتر محمد فاضلی، دکتر علی منتظمی 

نشانی: مشهد ، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دفتر مجله زبان و ادبیات عربی، کد پستی 9177948883 .

تلفن: 8796830(257)(0511)  فکس: 8794144(0511) 

وب سایت: http://jm.um.ac.ir/index.php/ARABIC

پست الکترونیک:jal@ferdowsi.um.ac.ir 


 آرشیو نشریه: