مجلاتزبان و ادبیات فارسی آزاد سنندج


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

مدیرمسئول: دکتر جمال احمدی

سردبیر: دکتر فاطمه مدرسی

مدیر داخلی: دکتر سید محمدخالد غفاری

هیات تحریریه:  دکتر جمال احمدی، دکتر محمد مراد ایرانی،  دکتر سید احمد پارسا،  دکتر محمد امیر عبیدی نیا، دکتر نسرین علی اکبری، دکتر سید محمد خالد غفاری،  دکتر فاطمه مدرسی

وب سایت: http://www.iausdj.ac.ir/farsi/Pages/Default.aspx


آرشیو نشریه: