مجلاتآیینه ادب


 زبان و ادبیات فارسی سابق


دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه

مدیرمسئول: دکتر محمدحسین خان محمدی

سردبیر: دکتر فاطمه مدرسی

نشانی: ارومیه، خیابان والفجر2، روبه روی صداوسیما، دانشکده ادبیات علوم انسانی،


آرشیو نشریه: