مجلاتویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان های ایرانی


 


دوره انتشار: فصلنامه 

مدیرمسئول: غلامعلی حداد عادل

سردبیر: ید الله منصوری

مدیر اجرایی: جمیله حسن زاده

شورای نویسندگان: محسن ابوالقاسمی، بهمن سرکارتی، علی اشرف صادقی، بدرالزمان قریب

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی - کد پستی: 1538633211 صندوق پستی: 6394-15875

 نشانی الکترونیک: http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx


آرشیو نشریه: