مجلاتپژوهش زبان و ادبیات فرانسه


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز 

مدیرمسئول: معاونت پژوهشی دانشگاه 

سردبیر: دکتر الله شکر اسدالهی 

مدیر داخلی: محمد محمودی 

هیات تحریریه: دکتر شهناز شاهین، دکتر حسن فروغی، دکتر ژاله کهنمویی پور، دکتر محمدحسین جواری، دکتر حمیدرضا شعیری، دکتر فریده علوی، دکتر مهدی افخمی نیا 

نشانی: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

تلفن: 3392123(0411)     فکس: 3392123(0411)

وب سایت:http://france.tabrizu.ac.ir/

پست الکترونیک: rllf@tabrizu.ac.ir


 آرشیو نشریه: