مجلاتادبیات پایداری


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 

مدیرمسئول: دکتر احمد امیرخراسانی 

سردبیر: دکتر محمدصادق بصیری 

مدیر اجرایی: مهدیه اسلامی 

هیات تحریریه: دکتر منوچهر اکبری، دکتر احمد امیری خراسانی، دکتر محمد صادق بصیری، دکتر محمد دانشگر، دکتر ابوالقاسم رادفر، دکتر عنایت الله شریف پور، دکتر محمد رضا صرفی، دکتر یحیی طالبیان، دکتر ناصر محسنی نیا، دکتر محمود مدبری، دکتر سید محمد باقر حسینی، دکتر نجمه رجایی، دکتر سید حسین سیدی 

نشانی: کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، نشریه ادبیات پایداری . صندوق پستی: کرمان، 111-76165 .

تلفن: 3202411(0341)    فکس: 3221447(0341)  

وب سایت: jrl.uk.ac.ir

پست الکترونیک:  adabiyat_e_paydari@uk.ac.ir 


 آرشیو نشریه: