مجلاتپژوهش های ادبی - قرآنی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه اراک

مدیر مسئول: ابراهیم ابراهیمی

سردبیر: محسن ذوالفقاری

مدیر اجرایی: فاطمه بیات

هیئت تحریریه: ابراهیم ابراهیمی، غلامحسین اعرابی، محمد حسین بیات، محسن ذوالفقاری، رضا شجری، جهانگیر صفری، علی باقر طاهری نیا، محمود فضیلت، قاسم مختاری، علی احمد ناصح، علیرضا نبی لو، نصرت نیل ساز

نشانی: اراک،خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، دفتر فصلنامه  پژوهش های ادبی- قرآنی

تلفن:  (داخلی 371)  32777401 -086     فکس: 32760104 (086) 

وب سایت: http://paq.araku.ac.ir

پست الکترونیک: p-aq@araku.ac.ir


آرشیو نشریه: