مجلاتکلک


توقف انتشار


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: میر کسری حاج سید جوادی

مدیرمسئول: میر کسری حاج سید جوادی

سردبیر: محمد جواد خردمند


آرشیو نشریه: