مجلاتنامه پارسی


 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: شورای گسترش زبان و ادبیات پارسی

مدیرمسئول: احمد مسجد جامعی

سردبیر: علی اصغر دهخدا

شورای مشاوران: دکتر قیصر امین پور، دکتر مهدی محقق، دکتر حسین رضایی، دکتر باقر صدری نیا، دکتر مهدی مهدی محقق، دکتر مهشید میرفخرایی، دکتر محمدجعفر یاحقی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین دانشگاه و ابوریحان، شماره 1304، ساختمان فروردین، طبقه چهارم، واحد 16.

تلفکس:66463296(021)

پست الکترونیک: cpl@persian-language.org


آرشیو نشریه: