مجلاتنامه انجمن


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مدیرمسئول: محمد رضا نصیری

سردبیر: توفیق ه. سبحانی

هیات تحریریه: سید عبدالله انوار، سید محمد دبیر سیاقی، علی رواقی، علی فاضل، مهدی محقق، محمد رضا نصیری، عبدالحسین نوایی، توفیق ه. سبحانی

نشانی: خیابان ولی عصر(ع)، پل امیر بهادر، خیابان سرگرد بشیری شماره 100 صندوق پستی: 163/13345.

تلفن: (021)5374531  فکس: 5374530(021)

پست الکترونیک:  anjoman@morava.net


آرشیو نشریه: