مجلاتدراسات فی اللغه العربیه و آدابها


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

مدیر مسئول: دکتر صادق عسگری

سردبیر: دکتر محمود خورسندی(ایران) و دکتر عبدالکریم یعقوب(سوریه)

مدیر داخلی: دکتر علی ضیغمی

هیئت تحریریه: دکتر آذرتـاش آذرنـوش، دکتر إحسان إسماعیلی طاهری، دکتر إبراهیم مـحمد الـبب، دکتر لطفیة إبـراهیم برهم، دکتر محمد إسماعیل بصل، دکتر رنـا جـونی، دکتر محمود خورسـندی، دکتر وفیق محمود سلیطین، دکتر حـامد صـدقی، دکتر صادق عسـکری، دکتر عـلی گنـجـیان خناری، دکتر فرامرز مـیرزایی، دکتر نادر نظام طهرانی، دکتر عبدالـکریم یـعقوب

نشانی: در ایران: سمنان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله دراسات فی اللغة العربیة وآدابها.

در سوریه: اللاذقیة، جامعة تشرین، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الدکتور عبدالکریم یعقوب.

تلفن: ایران: 00982313354139، سوریه: 0096341415221    

وب سایت: www.lasem.semnan.ac.ir

پست الکترونیک: lasem@semnan.ac.ir


آرشیو نشریه: