مجلاتادبیات فارسی (آزاد مشهد)


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی

مدیرمسئول: دکتر رضا اشرف زاده

سردبیر: دکتر رضا اشرف زاده

سردبیر: نسرین قدمگاهی ثانی

هیات تحریریه: دکتر محمد حسین خسروان، دکتر اکبر شعبانی، دکتر سید محمد علوی مقدم، دکتر محمد فاضلی، دکتر محمود مهدوی دامغانی، دکتر تقی وحیدیان کامیار

نشانی: مشهد - قاسم آباد - استاد یوسفى - دانشگاه آزاد اسلامی.  

تلفن: 6220011-14

وب سایت: http://js.mshdiau.ac.ir/jpl


آرشیو نشریه: