مجلاتادبیات عرفانی


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا 

مدیرمسئول: دکتر محبوبه مباشری 

سردبیر: دکتر مهدی نیک منش 

هیات تحریریه: دکتر مریم حسینی، دکتر حبیب الله عباسی، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر حسین فقیهی، دکتر محبوبه مباشری، دکتر مریم مشرف، دکتر مهدی نیک منش، دکتر عباسعلی وفایی، دکتر رحمان مشتاق مهر 

نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان ده ونک- دانشگاه الزهرا (س)- دانشکده ادبیات- طبقه سوم- اتاق 315- دفتر مجلات

تلفن:  85692910(021)

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: adabiaterfani@yahoo.com


آرشیو نشریه: