مجلاتتاریخ اسلام باقرالعلوم


 


درجه علمی: علمی پژوهشی(حوزوی)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه باقر العلوم ( وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)

مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی 

سردبیر: دکتر محسن الویری 

مدیر اجرایی: نصرالله حسین زاده 

هیئت تحریریه: دکتر محسن الویری، دکتر محمد رضا جباری، دکتر قاسم خانجانی، دکتر حسین عبدالمحمدی، دکتر رمضان محمدی، دکتر محمدزاده هدایت پناه، حجة الاسلام و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی 

نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، انتهای بلوار، دانشگاه باقر العلوم، دفتر فصلنامه 

تلفن:32136635(025)      فکس: 37116667(025)

وب سایت: http://hiq.bou.ac.ir

پست الکترونیک: hiq@bou.ac.ir 


آرشیو نشریه: