رویکرد تاریخی

رویکرد تاریخی

یونانِ باستان و روم
متافیزیک از نظر ارسطو

متافیزیک از نظر ارسطو

نظرات ارسطو ارتباط مستقیم و تنگاتنگى با فلسفه اسلامى دارند؛ چرا که منبع درجه اول آن محسوب شده و تأثیر عمده‏اى در ساختار و شکل‏گیرى این سنّت فلسفى داشته است، تا حدّى که بیشتر نظرات او در متافیزیک و الهیّات همچنان مورد قبول است. یکى از معروف‏ترین و دشوارترین کتاب‏هایى که در تاریخ فلسفه غرب به رشته تحریر درآمد کتاب مابعدالطبیعه ارسطو است. این کتاب کلید فهم سایر آثار و نظرات ایشان است


عصر جدید
سلوک فلسفی و حکمت شادان

سلوک فلسفی و حکمت شادان

نیچه، رومیان را به خاطر ترجمه‏هایشان از آثار یونان باستان می‏ستاید.ترجمه‏هایی که تسخیر نوشته‏ها بودند و«نه فقط با نادیده گرفتن تاریخ، بلکه با القای زمان خود»در اثر، به انجام می‏رسیدند.آنها را می‏ستاید چرا که«خوب می‏دانستند چگونه آن آثار را مطابق با ملاحظات زمانه ترجمه کنند.»(پاره 83) امروز، ما جسارت به کار گرفتن چنان شیوه‏هایی را نداریم:«به خاطر تکامل نگرش تاریخ مداری خود.»