فرهنگ و فناوری -

فرهنگ و فناوری


توقف انتشار


دوره انتشار: دوماهنامه

صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

مدیر مسئول: قربان بهزادیان نژاد 

سردبیر: داور سیادت 


آرشیو:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: نشریات میان رشته ای

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول