مسکویه (دانشگاه آزاد ری) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

مسکویه (دانشگاه آزاد ری)


 


رتبه علمی: علمی - پژوهشی 

دوره انتشار: دو فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 

مدیر مسئول: دکتر محمد تقی امامی خویی 

سردبیر: دکتر اللهیار خلعتبری 

مدیر اجرایی: دکتر محمد کلهر  

هیئت تحریریه: دکتر رضا شعبانی، دکتر احسان اشراقی، دکتر اللهیار خلعتبری، دکتر محمد امیر شیخ نوری، دکتر محمد تقی امامی خویی، دکتر ایرج تنهاتن ناصری

نشانی: ری، میدان صفائیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، دانشکده علوم انسانی، دفتر نشریه مسکویه.

تلفن: 33743012(021)

پست الکترونیک: moskuya@yahoo.com


 آرشیو نشریه: