کتاب ماه تاریخ و جغرافیا -

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا


تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب- تاریخی


دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: خانه کتاب ایران

سردبیر: حبیب الله اسماعیلی

مدیر داخلی: فاطمه اسماعیلی 

هیئت تحریریه: حسن حضرتی، حسن رضایی باغ بیدی، مهدی فراهانی منفرد، حسین مفتخری، شهرام یوسفی فر

نشانی: تهران، خیابان انقلاب ، بین برادران مظفر و فلسطین جنوبی، شماره 1178،   صندوق پستی: تهران، 1455-13145 .

تلفن: 66496977(021)  فکس: 66415360(021) 

وب سایت: http://www.ketabmah.ir


آرشیو نشریه:


تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۵