تامین اجتماعی -

تامین اجتماعی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر سعید مدنی
مدیر مسئول: دکتر شهرام غفاری
ناشر: سازمان تامین اجتماعی
صاحب امتیاز: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
سردبیر: دکتر حسین راغفر
مدیر اجرایی: مصطفی صادق
هیئت تحریریه: دکتر فیروز توفیق، دکتر علی حسن زاده، دکتر حسن رفیعی، دکتر شهرام غفاری، دکتر فرخ ملک وند، دکتر حسام نیکوپور، دکتر محمد جواد زاهدی مازندرانی، دکتر حمیرا سجادی، دکتر مروئه وامقی
وب سایت: http://qjo.ssor.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲