سوره -

سوره


علوم انسانی 


دوره انتشار: دوماهنامه 

صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 

مدیر مسئول: محسن مومنی شریف 

سردبیر: مهدی مظفری نیا 

مدیر داخلی: وحید تقیئی 

نشانی: تهران، خیابان حافظ، ابتدای خیابان سمیه، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ساختمان قدیم، محل سابق پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، طبقه دوم . صندوق پستی: تهران،

158151677 

تلفن: 84172056و84172031(021) فکس:84172056 (021)

وب سایت: sooreandishe.bloghaa.com/

پست الکترونیک:sooreh.t@gmail.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳