تعلیم و تربیت استثنایی - علمی-ترویجی

تعلیم و تربیت استثنایی


روانپزشکی، روانشناسی بالینی و بهداشت روان


 

درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: ماهنامه 

صاحب امتیاز: سازمان آموزش و پرورش استثنایی  

مدیر مسئول: دکتر مجید قدمی

سردبیر: دکتر داریوش فرهود

هیئت تحریریه: دکتر حسن احدی، دکتر شهلا البرزی، دکتر مریم سیف نراقی، دکتر داریوش فرهود، دکتر محمد کمالی، دکتر گیتا موللی، دکتر مجید یوسفی لویه ،دکتر سیدمحسن اصغری نکاح

نشانی: خیابان انقلاب - چهارراه ولیعصر - خیابان برادران مظفر شمالی - پلاک 66 سازمان آموزش و پرورش استثنایی - طبقه اول - دفتر نشریه  

تلفن: (داخلی 1046و1047) 66970455(021)

وب سایت: http://www.exceptionaleducation.ir

 

 پست الکترونیک: nashriyeh2005@yahoo.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی و علوم تربیتی
دوره انتشار: دو ماهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۹ دی ۱۳۸۹
ناشر: سازمان آموزش و پرورش استثنایی
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸