فارابی -

فارابی


توقف انتشار 


دوره انتشار: فصلنامه 

صاحب امتیاز: بنیاد سینمایی فارابی 

مدیر مسئول: سید احمد میرعلایی  

سردبیر: نصر الله تابش  


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۸