گردشگری (دانشگاه علم و فرهنگ) -

گردشگری (دانشگاه علم و فرهنگ)

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز:   دانشگاه علم و فرهنگ             

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو

سردبیر: دکتر سید سعید هاشمی

مدیر داخلی: ابتهال زندی

هیئت تحریریه: دکتر احمد پور احمد، دکتر محمد رضا رضوانی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری، دکتر محمد تقی رهنمایی، دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، دکتر محمود ضیایی، دکتر غلام حیدر ابراهیمبای سلامی، دکتر سید سعید‌هاشمی، دکتر جعفر آهنگران، دکتر علی حسنی، دکتر سید جلال موسوی بازرگان

نشانی: بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ

تلفن: 44238171(021)     فکس: 44214750(021)

وب سایت: http://46.209.221.20

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات