حکمت صدرایی - علمی-پژوهشی

حکمت صدرایی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: علیرضا اژدر

سردبیر: رضا اکبری

مدیر داخلی: امیرحسین محمدپور

هیئت تحریریه: علیرضا اژدر، علی افضلی، رضا اکبری، سید مهدی امام جمعه، زهره توازیانی، مححمد ذبیحی، سعید رحیمیان، محمد سعیدی مهر، محمد علی عباسیان چالشتری، سید علی علم الهدی، امیرعباس علیزمانی، حسین کلباسی اشتری

وب سایت: http://pms.journals.pnu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ آبان ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
پنجمین همایش ملی زبان شناسی رایانشی
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول