مقالات

۲.

تحلیل کنش های فضای طبیعی ایران در جغرافیای سیاسی آن

۵.

تأثیر جغرافیای سیاسی دریایی بر حاکمیت دولت ها (با تأکید بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران)

۶.

تأثیر عوامل طبیعی در جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهر لار در سلسله مراتب شهری استان فارس

۷.

نقش شهرهای میانی در توسعه فضایی استان همدان با نگرش بر شهر ملایر