اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی سال دوازدهم تابستان 1391 شماره 46

مقالات

۳.

برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

۴.

مقایسه تطبیقی کارایی بانک های اسلامی و غیر اسلامی(مطالعه موردی: تأثیر بحران 2007-2009)

۵.

راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک های تجاری در بانکداری اسلامی

۶.

ارائه پول در تابع مطلوبیت در نظام اقتصاد اسلامی در قالب یک الگوی کنترل بهینه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۴