پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی (پژوهشنامه علوم ورزشی)سال چهارم بهار و تابستان 1387 شماره 7

مقالات

۱.

رابطه نظام ارتباطات سازمانی و تعارض بین فردی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی