مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
۱.

ارزیابی نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران و ارائۀ راه کار(دولتی و خصوصی)

کلید واژه ها: مدیراننگرش کارآفرینانهباشگاه های ورزشی بانوان

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۲
هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران (مناطق 22 گانه) بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، توصیفی هم بستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران که تعداد آن ها بنا بر آمار ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران در سال (1394) 550 نفر بود، تشکیل دادند. درادامه، با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 116 نفر از آن ها به صورت طبقه بندی متناسب به عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامۀ استاندارد (ابزار سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی) بود که به سنجش پنج عامل از ویژگی های شخصیتی مهم در کارآفرینی که عبارت هستند از: ریسک پذیری، کانون کنترل، توفیق طلبی، تحمل ابهام و خلاقیت می پردازد. روش آماری استفاده شده در این پژوهش، آمار توصیفی و استنباطی بود که آمار توصیفی برای رسم جداول فراوانی، نمودارها و شاخص های پراکندگی مورد استفاده قرار گرفت و از آمار استنباطی، تی تک نمونه ای و فریدمن جهت آزمون فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که مدیران باشگاه های ورزشی بانوان شهر تهران دارای نگرش کارآفرینانه می باشند. همچنین، بر اساس اولویت بندی که بین این ویژگی ها انجام گرفت، مشخص شد که کانون کنترل درونی دارای بالاترین رتبه بوده و چالش طلبی کمترین رتبه را به خود اختصاص داده است. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین نگرش کارآفرینانۀ مدیران باشگاه های ورزشی دولتی و مدیران باشگاه های ورزشی خصوصی وجود ندارد.
۲.

بررسی ارتباط میان سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان

کلید واژه ها: سازمان ورزش و جوانانسبک رهبری تحولیرفتار کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحولی مدیران با رفتارهای کارآفرینی کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارمندان سازمان ورزش و جوانان استان اصفهان در سال 1393 که تعداد آنها 405 نفر بود. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان 196 نفر محاسبه شد که با توجه به این که جامعه آماری کارمندان ادارات ورزش و جوانان شهرستان های واقع در استان اصفهان متفاوت بود، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه آماری هر اداره استفاده شد. در این پژوهش از دو پرسش نامه معتبر کارآفرینی و سبک رهبری تحولی استخراج شده از پرسش نامه چند عاملی رهبری (MLQ) استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های به دست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روشهای آماری تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین سبک رهبری تحولی مدیران و رفتار کارآفرینی کارمندان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان وجود دارد. همچنین بنابر تحلیل رگرسیون، سبک رهبری تحولی مدیران بر مؤلفه های نوآوری، ارتباطات، ریسک پذیری، و شناسایی فرصت از رفتار کارآفرینی کارمندان تاثیر دارد.
۳.

نقش ابعاد کارآفرینی بر عملکرد مدیران ادارات ورزش و جوانان

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیعملکرد سازمانیمدیرانادارات ورزش و جوانان

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان های شمالی ایران بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول ادارات کل ورزش و جوانان شمال ایران (استان های گیلان، مازندران و گلستان) به همراه مدیران و معاونان پنج شهرستان منتخب تابعه، تشکیل شد. به علت محدود بودن جامعه، نمونه آماری بصورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد کارآفرینی و عملکرد سازمانی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال ایران را نشان داد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین ( مؤلفه های کارآفرینی سازمانی)، 55 درصد تغییر در میزان عملکرد سازمانی را تبیین کردند. از بین مؤلفه های کارآفرینی سازمانی دو مؤلفه خلاقیت و ساختار مدیریتی سهم بیشتری را در پیش بینی عملکرد سازمانی داشتند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که از مدیران خلاق و نوآور و ریسک پذیر در پست های سازمانی استفاده شود و به ترغیب و تشویق ایده های جدید پرداخته شود.
۴.

شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیوزارت ورزش و جوانانموانع محیطی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۱
هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر استراتژی، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی است و به روش آمیختۀ نوع اول (کیفی-کمی) صورت گرفته است. پس از مطالعۀ پیشینۀ پژوهش، از طریق روش کیفی به مصاحبۀ عمیق با خبرگان آگاه از موضوع پرداخته شد. سپس پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین (ضریب پایایی 951/0) و در بین کارشناسان و کارشناسان مسئول حوزۀ ستادی وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه های آماری توزیع شد. برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و تحلیل عاملی تأییدی سازه های تحقیق با رویکرد پی.ال.اس انجام یافت. در راستای اهداف پژوهش، مهم ترین موانع محیطی هر یک از ابعاد پنج گانۀ برشمردشده شناسایی و تحلیل شد تا اولویت نسبی آنها نیز تعیین شود. نتایج نشان داد که در وزارت ورزش و جوانان، موانع سیاسی- قانونی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، فناورانه و بین المللی بر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش و جوانان تأثیر معنادار و سوء داشته اند و سازۀ موانع فرهنگی اجتماعی و بین المللی به ترتیب مهم ترین موانع محیطی در برابر کارآفرینی سازمانی وزارت ورزش جوانان از نگاه نمونۀ جامعۀ آماری کیفی و کمی پژوهش بودند. در پایان مقاله، ضمن جمع بندی و بحث، پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی بیان شده است.
۵.

طراحی الگوی شایستگی های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران

کلید واژه ها: الگوشایستگیصنعت ورزشکارآفرینان

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۹
هدف از این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های کارآفرینان در صنعت ورزش ایران می باشد. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی است و نمونۀ آماری آن را 155 نفر از کارشناسان، متخصصان و اساتید رشته های تربیت بدنی و کارآفرینی تشکیل دادند. نتایج نشان می دهد که مهارت های فردی، علمی و آکادمیک، شغلی و حرفه ای، علم و اصول کارآفرینی و شایستگی های متمرکز بر کارآفرینی در صنعت ورزش، پنج بعد اصلی مدل پژوهش را تشکیل می دهند و 24 مؤلفه این ابعاد را تبیین می نمایند. شایان ذکر است که در این پژوهش، 100 شاخص برای شایستگی های کارآفرینی در ورزش شناسایی گردید. همچنین، نتایج بیانگر این است که شاخص های مدل از برازش مناسب و معناداری برخوردار می باشند. الگوی تدوین شده در این پژوهش می تواند به عنوان دستور کاری برای توسعۀ شایستگی های کارآفرینی در دانشجویان، کارکنان و مدیران در دانشگاه ها، سارمان های ورزشی و دیگر متولیان و سیاست گذاران امر ورزش مورداستفاده قرار گیرد.
۶.

تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران کسب وکارهای ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان دانشجو (مطالعة موردی: باشگاه های ورزشی شهر کرج)

کلید واژه ها: دانشجورضایت مشتریانباشگاه های ورزشیمهارت های ارتباطی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران باشگاه های ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان دانشجو بوده است. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان و متخصصان دانشگاهی و مدیران باشگاه های ورزشی، و در بخش کمّی شامل مشتریان دانشجوی باشگاه های ورزشی دانشگاهی و غیر دانشگاهیِ شهر کرج بوده است (173n=). برای اطمینان از پایایی پرسشنامه، از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. برای بررسی روایی نیز از روایی همگرا و روایی صوری استفاده شده است. همچنین، در بررسی رابطة بین متغیرها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که مهارت های کلامی ، مهارت گوش دادن،مهارت اجتماعی، مهارت هم دلی، مهارت حمایت گری، مهارت بازخورد گرفتن و مهارت مثبت گراییِ مدیران، بر رضایت مشتریان دانشجو تأثیر مثبت و معنی دار دارد (96/1<t) و مهارت های نفوذ آرمانی، تحریک خردمندانه، خودنظمی و خودگشودگی بر رضایت دانشجویان تأثیر معنی داری نداشته است (96/1>t). در این پژوهش، مهم ترین مهارت های ارتباطی کارآفرینانة مدیران باشگاه های ورزشی در راستای توسعة رضایت مشتریان دانشجو، در قالب یک مدل، استاندارد شده است و در قالب سه دستة مهارت شخصی (مثبت گرایی و بازخورد)، تعاملی (مهارت های اجتماعی، گوش دادن و کلامی) و رهبری (حمایت گری و هم دلی) شناسایی و دسته بندی شده و مدیران باشگاه های ورزشی می توانند از آن به عنوان یک مدل مبنا بهره برداری کنند.
۷.

تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش وجوانان استان ایلام

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعیکارآفرینیاستان ایلام

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۶۳
هدف از این تحقیق، تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش وجوانان استان ایلام می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ایلام می باشد که در سال 1392 براساس اطلاعات کارگزینی اداره کل، 75 نفر بودند. بنابراین نمونه آماری نیز به روش نمونه گیری تمام شمار و غیرتصادفی انجام گرفت. برای اندازه گیری سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه مارگریت هیل( 2003) با پایایی 85/0 و برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محمدحسین انصاری( 1389) با پایایی 85/0 استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در یک تناسب کاملا مستقیم سیر می کنند بدین صورت که افزایش در هر یک باعث افزایش در دیگری شده و بصورت عکس. که این نشان دهنده ارتباط معنادار بین این دو مولفه است.
۸.

طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده ها

کلید واژه ها: ورزشکارآفرینیپایدارینظریۀ برخاسته از داده ها

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
هموار کند، مهم و باارزش است. هدف مقالۀ حاضر طراحی مدل کارآفرینی پایدار براساس رویکرد نظام مند اشتراوس و کوبین (1989) است. روش تحقیق تحلیلی است و بدین منظور از روش شناسی کیفی استفاده شد. راهبرد تحقیق، استفاده از نظریۀ برخاسته از داده ها بود. مشارکت کنندگان در تحقیق 24 نفر شامل استادان مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی و کارآفرینان ورزشی و راهبرد نمونه گیری در بخش کیفی انتخاب موارد حاد و شاخص بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که نگرش و ذهنیت کارآفرینانۀ افراد با در نظر گرفتن نهادهای درگیر و محیط نهادی می تواند بر فرایند کارآفرینی پایدار ورزشی اثرگذار باشد تا نتایج حاصل از آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط نهادی جامعۀ ورزش را به سمت و سوی توسعۀ پایدار هدایت کند. به نظر می رسد راهبردهای حاصل از مدل از جمله سیاست های حمایتی از طرف دولت، تشویق رسانه ها از کارآفرینی در ورزش و آموزش صحیح مهارت های کاربردی و کارآفرینانه بتواند به کارآفرینی و استمرار کسب وکارها و به نتیجه رسیدن اهداف اجتماعی و نهادی به کشور و جامعۀ ورزش کمک کند.
۹.

بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتیکارآفرینیکسب وکارایجادکوچک و متوسطورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۱
هدف این تحقیق، تعیین ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ تحقیق، کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی بودند (1500 شرکت) که مالکان یا مدیران آنها به عنوان نمونۀ تحقیق (258 نفر)، انتخاب و به روش تصادفی نمونه گیری شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامۀ شخصیت کارآفرینانه (77/0=α) و پرسشنامۀ صلاحیت ایجاد کسب وکار (81/0=α) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن، دورشته ای نقطه ای، کولموگروف اسمیرنوف و رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد، شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب وکار ارتباط مثبت و معناداری دارد و به جز بعد تحمل ابهام، مابقی ابعاد شخصیت کارآفرینانه با ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی ارتباط معناداری داشتند (001/0 >P). نتایج رگرسیون دومتغیره نشان داد که شخصیت کارآفرینانه حدود 20 درصد از واریانس ایجاد کسب وکار را تبیین کرد. همچنین، بین جنسیت، سن، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات با ایجاد کسب وکار ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0 <P). یافته های این تحقیق، به اهمیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه در توفیق ایجاد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی تأکید داشت.
۱۱.

بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی

کلید واژه ها: هوش هیجانیکارآفرینیتربیت بدنیهوشمهارت کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود که به صورت میدانی اجرا شد . جامعۀ آماری، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران (843n=) بودند. تعداد نمونۀ آماری براساس فرمول کوکران 265 نفر به دست آمد. نحوۀ نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامۀ هوش هیجانی نوکاه و آهیازو (2009) و پرسشنامۀ مهارت های کارآفرینی بیچ (2007) بود. روایی پرسشنامه ها را یازده نفر از متخصصان مدیریت ورزشی تأیید کردند. پایایی درونی هر دو پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، به ترتیب 821/0 و 794/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی )آزمون K-S، ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانۀ گام به گام) استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین هوش هیجانی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان، همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد (508/0=r). همچنین بین سه مؤلفۀ خودمدیریتی (471/0r=)، مدیریت روابط (528/0r=) و آگاهی اجتماعی (718/0r=) با مهارت های کارآفرینی رابطۀ معنا داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانۀ گام به گام نشان داد که از بین چهار مؤلفة هوش هیجانی، مؤلفه های خودمدیریتی با ضریب همبستگی چندگانه (721/0 (R=، آگاهی اجتماعی) 821/0 (R=و مدیریت روابط )853/0 (R=توانایی پیش بینی مهارت های کارآفرینی را دارند. به نظر می رسد از طریق آموزش های لازم، می توان هوش هیجانی و در نتیجۀ آن مهارت های کارآفرینی دانشجویان را ارتقا بخشید.
۱۲.

تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

کلید واژه ها: تشخیص فرصتسرمایۀ انسانیسرمایۀ فکریسرمایۀ رابطه ایسرمایۀ ساختاری

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
تغییر و تحولات سریع علم و فناوری در جهان و تلقی ورزش به مثابۀ یک حرفه از یک طرف و تبدیل آن به صنعت از طرف دیگر، دست اندرکاران ورزش را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است که گذر از آنها نیازمند به کارگیری رویکردها و روش های خلاقانه است و موفقیت بالقوۀ سازمان ها در قابلیت های فکری آنها ریشه دارد. ازاین رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت های کارآفرینانۀ ورزشی شهر تهران است. جامعۀ آماری پژوهش را 110 نفر از کارآفرینان صنعت ورزش، سرمایه گذاران ورزشی در شهر تهران تشکیل دادند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سرمایۀ فکری تأثیر مثبت و معناداری در تشخیص فرصت های کارآفرینانه دارد و از بین ابعاد سه گانۀ آن سرمایۀ رابطه ای یا مشتری، بیشترین تأثیر را در تشخیص فرصت صنعت مذکور دارد.
۱۳.

تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیهوش سازمانیچابکی سازمانیوزارت ورزشمعاونت های شش گانه

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
هدف از این پژوهش تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعۀ آماری شامل تمام کارشناسان معاونت های شش گانۀ وزارت ورزش و جوانان در سال 1392 است (حدود 340 نفر) و از طریق نمونه گیری طبقه ای-تصادفی متناسب با حجم 180 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرشت (2003)، پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی براون (1997) و پرسشنامه های چابکی سازمانی محقق ساختۀ سرابندی (1390) است. به منظور محاسبۀ پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل این پژوهش در بخش آماری توصیفی از فراوانی، درصد، انحراف معیار و نمودارو در بخش آمار استنباطی از همبستگی پیرسون، تی تست، آنوا و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی (564/0=r، 01/0>P) و چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی مثبت و معنادار است (753/0=r، 01/0>P). همچنین، براساس نتایج رگرسیون همزمان سه مؤلفه از هوش سازمانی و سه مؤلفه از چابکی سازمانی به ترتیب توان تبیین و پیش بینی 40 و 81 درصد از تغییرات کارآفرینی سازمانی را دارند.
۱۴.

رابطه بین چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیوزارت ورزش و جوانانچابکی سازمانی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران از نظر کارشناسان حوزۀ معاونت های شش گانۀوزارت ورزش و جوانان می باشد. مؤلفه های چابکی سازمانی از نظر موسسۀ ای اتی کرنی(2002) شامل رهبری، تغییر سازمانی، مدیریت عملکرد، ارزش و فرهنگ، خدمت به مشتری و فناوری و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی از نظر استیونسون شامل: فلسفۀ پاداش، تعهد به منابع، ساختار مدیریت، کنترل منابع، تعهد به فرصت و گرایش استراتژیک می باشد. جامعۀ آماری شامل تمام کارشناسان معاونت های شش گانۀ وزارت ورزش و جوانان در سال 1392 بود که تعداد آن ها حدود 340 نفر بود.نتایج پژوهش نشان داد که بین چابکی سازمانی و کارآفرینی سازمانی، درجۀ بالایی از رابطه وجود دارد و همچنین، تأثیر انکار ناپذیر فناوری در چابک شدن سازمان و کارآفرینی در عرصۀ ورزش کشور تأیید شد.
۱۵.

اولویت بندی و تعیین رابطه بین روحیات کارآفرینانه کارشناسان فدراسیون های ورزشی

کلید واژه ها: فدراسیون های ورزشیسازمان کارآفرینتوانمند سازی کارآفرینیروحیات کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۹
هدف از این پژوهش، اولویت بندی و تعیین رابطۀ بین روحیات کارآفرینانۀ کارشناسان فدراسیون های ورزشی است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارشناسان مرد و زن فدراسیون های ورزشی در سال 1390 بود. نتایج نشان داد که کارشناسان فدراسیون های ورزشی دارای روحیات کارآفرینانه در متغیرهای کانون کنترل، نیاز به موفقیت، عمل گرایی، سلاست فکری، رویاپردازی، تحمل ابهام وکارآفرینی هستند. همچنین، اولویت بندی روحیات کارآفرینانۀ کارشناسان به ترتیب شامل: کانون کنترل درونی، چالش طلبی، سلاست فکری، عمل گرایی، نیاز به موفقیت، تحمل ابهام، ریسک پذیری و در نهایت، رویاپردازی است. ارتباط مثبت معنادار بین تمام متغیرها به جز کانون کنترل و چالش طلبی با تحمل ابهام و رویاپردازی مشاهده شد؛ بنابراین، حمایت از ایده های خلاق کارشناسان توسط مسئولین و مدیران سازمان ها تأثیر به سزایی در ارتقای روحیات کارآفرینی آن ها خواهد داشت.
۱۶.

مدل ارتباطی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیهوش سازمانیابعاد هوش سازمانی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت منابع انسانی
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی هوش سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی سازمانی انجام گرفت بدین منظور تعداد273 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل را تکمیل نمودند. یافته های حاصل ازتحلیل همبستگی نشان داد که بین هوش سازمانی و مولفه های آن و کارآفرینی سازمانی ارتباط معنی دار وجود دارد. هم چنین از میان هفت بعد هوش سازمانی شدت روابط میان فشارعملکردی با کارآفرینی سازمانی در بالاترین میزان( 0/704 r= )می باشد . و بعد از آن نیز کاربرد دانش ( 0/691 r= ) ، روحیه ( 0/686 r= )، اتحاد وتوافق ( 684 r=0/ )، چشم اندازاستراتژیک ( 628 r=0/ )، سرنوشت مشترک ( 623 r=0/ )، میل به تغییر ( 592 r=0/ )، به ترتیب بیشترین ارتباط را با کارآفرینی سازمانی دارند نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نیز بیانگر این است که سه متغیر چشم انداز استراتژیک(208 =0/ β )، اتحاد و توافق (0/289 β= ) و فشار عملکردی (34 β=0/ ) ، پیش بین های مناسبی برای کارآفرینی سازمانی هستند. بررسی ارتباط بین ویژگی های دموگرافیک و هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی نیز نشان داد بین سابقه خدمت با کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی بر خلاف سن و سطح تحصیلات ارتباط معناداری وجود ندارد. واژه های کلیدی: هوش سازمانی، ابعاد هوش سازمانی، کارآفرینی سازمانی
۱۷.

تاثیر سبک های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران

کلید واژه ها: کارآفرینی سازمانیرهبری تحولگرارهبری عدم مداخلهرهبری عملگرامدیران تربیت بدنی استان تهران

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سبک های رهبری بر کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران می باشد. بدین منظور، 34 نفر از مدیران ورزشی، پرسشنامه ها ی سبک های رهبری باس و آولیو، کارآفرینی سازمانی صمدآقایی (1378) و پرسشنامه مشخصات فردی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک رهبری تحول گرا و کارآفرینی سازمانی همبستگی مثبت و معنا داری وجود دارد. همچنین بین سبک های رهبری عمل گرا و عدم مداخله با کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران همبستگی منفی و معنا داری وجود دارد. نتایج تحیل رگرسیونی داده ها نیز نشان داد که تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی به اندازه 7/57 درصد از متغیر سبک های رهبری تاثیر پذیرفته است. با توجه به یافته های تحقیق، سبک رهبری غالب در اداره کل تربیت بدنی استان تهران (سبک رهبری عمل گرا)، هم راستا با شرایط کارآفرینی سازمانی نیست. لذا بکارگیری سبک های رهبری موثر (سبک رهبری تحول گرا)، احتمالاً کارآفرینی سازمانی را در اداره کل تربیت بدنی استان تهران رشد و توسعه خواهد داد.
۱۸.

ارتباط ابعاد ساختار سازمانی و کارآفرینی مدیران سازمان های ورزشی کشور

کلید واژه ها: ساختار سازمانیکارآفرینیسازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
 3. تربیت بدنی مدیریت ورزشی سبک های رهبری و مدیریت
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۵
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط ساختار سازمانی و ویژگی های کارآفرینانه مدیران سازمان های ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نظر نوع جمع آوری داده ها، میدانی است. جامعه مورد نظر را کلیه مدیران سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده اند. نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری بصورت تمام شمار (293 نفر) است. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسشنامه که یکی مربوط به ساختار سازمانی و دیگری مربوط به کارآفرینی سازمانی بود که روایی محتوایی آن توسط 12 نفر از اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی (71%=r ساختار سازمانی و 83%=r ویژگی های کارآفرینی) تعیین شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوری در محل فعالیت مدیران سازمان ها جمع آوری و برای توصیف اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی با (سابقه خدمت و رسمیت سازمانی) ارتباط معنادار وجود دارد. بین کارآفرینی سازمانی با (سن، تحصیلات، پیچیدگی سازمانی، تمرکز سازمانی) ارتباط معناداری وجود ندارد.
۱۹.

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور

کلید واژه ها: ورزشعوامل محیطیتوسعۀ کارآفرینی

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف این مقاله، بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور و ارائۀ الگوی مناسب است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است. جامعۀ آماری شامل مدیران باشگاه های ورزشی، مدیران ستادی سازمان ورزش و جوانان، دانشجویان دکتری و اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی و مدیریت کارآفرینی بود. نتایج نشان داد ارتباط معنا داری بین زیرساخت های کسب وکار و برنامه های آموزشی با توسعۀ کارآفرینی ورزشی وجود دارد؛ ولی عناصری مانند فناوری و سیاست گذاری ها با توسعۀ کارآفرینی ارتباطی ندارند.. در نتیجه تقویت و توسعۀ عوامل زیرساختی در توسعۀ کارآفرینی ورزشی در کشور نقش زیادی دارد و عواملی مانند سیاست گذاری های توسعه و برنامه های آموزشی برای کارآفرینی در سطح جامعه و توسعۀ فناوری ها در ایران، تأثیری در توسعۀ کارآفرینی ورزشی ندارند. به نظر می رسد اتخاذ سیاست هایی که در عمل، قابلیت اجرایی نداشته و آموزش های ناکارآمد و عدم توسعۀ فناوری ها با نیازهای افراد جامعه، تأثیر معنا داری بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور ندارد.
۲۰.

تبیین معادله ساختاری عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی

کلید واژه ها: کارآفرینیمعادله ساختاریدانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته

حوزه های تخصصی:
 1. تربیت بدنی مدیریت ورزشی
 2. تربیت بدنی مدیریت ورزشی کارآفرینی ورزش
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
تحقیق حاضر با هدف تبیین معادله ساختاری عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور انجام شده است.به همین منظور آثار هریک از ویژگی های روانشناختی، مدیریتی و سازمانی،تحصیلی و آموزشی،محیطی و جمعیت شناختی دانش آموختگان توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد، که با بکارگیری تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام شده است.برای آزمون فرضیه های تحقیق و آزمون مدل مفهومی از مدل سازی معادلات ساختاری و جهت ساخت و اجرای معادلات از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.کلیه دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از سال 1385 الی1391 به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفته اند؛ تعداد 203 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد؛ اثر ویژگی های مدیریتی و سازمانی دانش آموختگان بر مهارت کارآفرینی دارای ضریب استاندارد 8/0و اولویت اول و ویژگی های روانشناختی، تحصیلی و آموزشی، جمعیت شناختی و محیطی در اولویت های بعدی قرار دارند. با توجه به یافته های تحقیق نتیجه گیری می شود که ساختار اداری و سازمانی کشور باید به گونه ای طراحی شود که تبادل ایده های نوآورانه در آن به ساده ترین شکل و با صرف کمترین میزان هزینه و زمان انجام پذیرد و مفاهیم و اصول مدیریت و سازماندهی به صورتی ملموس تر و کاربردی تر به دانشجویان آموزش داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان