مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۱۰۸ مورد.
۱.

Особенности изучения иностранных языков в России в разные исторические периоды

کلید واژه ها: ОбразованиеИностранные ЯзыкиМетоды ПреподаванияГуманизации и Гуманитаризации ОбразованияМежкультурная Коммуникативная Компетентность

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۳
В контексте гуманизации и гуманитаризации образования большое внимание уделяется индивидуальным способностям человека. Обучающийся становится активным участником образовательного процесса. Изучение языков является одним из основных компонентов, помогающих ребенку развить свою индивидуальность, сформировать межкультурную коммуникативную компетенцию, способствующую успешному общению с представителями других культур на изучаемом языке, это путь к ценностям цивилизованного мира. В связи с этим в статье представлены положения гуманистической педагогики, рассматриваются основные этапы изучения иностранных языков в мировом пространстве и в российской школе.
۲.

Collaborative Output Tasks and their Effects on Learning English Comparative Adjectives

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
This study aimed to examine the effect of two types of collaborative output tasks on Iranian EFL learners’ comparative adjectives with two or more syllables. Thirty Iranian EFL learners participated in this study which were then divided into two experimental and one control groups; one experimental group received dictogloss task in 4-pairs and the other experimental group was given text reconstruction editing task in 6-pairs. Using pretest, posttests and delayed posttests, the data were collected through a grammaticality judgment test (GJT) and audio-recording of the learners’ interaction. Comparing the mean scores of three groups in GJT generally indicated that experimental groups gained more than the control group and text reconstruction editing group outperformed dictogloss group in noticing and learning the English comparative adjectives with two or more syllables. The transcripts of the students' verbal interactions indicated that text reconstruction editing group generated larger number of turns and language related episodes (LREs) in comparison to dictogloss group. Findings of this study also indicated that the majority of problems encountered in all the dyads were correctly solved in both dictogloss and text reconstruction editing groups, while the dictogloss group correctly solved more LREs in comparison to the text reconstruction editing group which showed that the dictogloss group was better regarding the quality of LREs. It can be concluded that the current study found evidence in support of Swain and her colleagues' claims (e.g. Kowal & Swain, 1994) that task implementation required the learners to produce output collaboratively which in turn leads to the internalization of grammatical features.
۳.

Oral Pushed Output: the Route to Long-term Grammatical Accuracy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۷
This study investigated the impact of oral pushed output on the learning and retention of English perfect tenses. During the study, a pre-test was administered to 22 freshmen majoring in English translation. The participants were randomly assigned to two groups. Then, for six sessions both groups received explicit instructions on English perfect tenses. Every session, the experimental group recorded their oral performances on some picture description and translation tasks whose completion entailed the use of the instructed language form, while the control group merely did some conventional multiple choice tests covering the instructed structures. Following the treatment sessions, a post-test was run. Four weeks later, a delayed post-test was also administrated. Analysis of the data through repeated measures Analysis of Variance (ANOVA) supported the facilitative effects of oral pushed output on the learning and retention of English perfect tenses. The finding of the study can have some implications for English Language Teaching (ELT) materials developers and practitioners.
۴.

A Comparative Study of Thematicity in the Argumentative Writing of University EFL Students and the Introduction Section of Research Articles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۱
The present study aimed to find out thematic organization and progression in the argumentative writing of Iranian learners of English, representing two levels of language proficiency, and the introduction section of published Research articles (RAs) of Applied Linguistics. For this aim, 60 articles were downloaded from three journals and also 92 MA and BA students majoring in English Language Teaching and English Literature were selected. Then, three topics were used for gathering data from them. Of the written argumentative compositions, only 67 were chosen for the next phase of the study. These compositions together with the RAs were analyzed based on Halliday’s (1985) model of thematic structure and the revised model of Danes’ (1974) thematic progression patterns. The results of Chi-square suggested that there was a significant difference in the thematic structure of the essays written by MA students and the introduction section of RAs. It was concluded that thematicity can be effectively applied in classrooms to help students in writing. Students will know where they are losing their effectiveness in their arguments due to problems with either thematic progression or thematic selection, or both. The findings of this study can be effectively applied in teaching writing skills.
۵.

An Assessment Scheme for ELT Performance: An Iranian Case of Farhangian University

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۸
Accountability concerns in language education call for the development of more valid and authentic measures of assessment. In light of these concerns, performance assessment has received increasing interest in the context of teacher education programs and teacher licensing over the last decade. In Iran, a recent policy adopted by Farhangian University aims at assessing the professional competencies of its ELT graduates by requiring them to go through a performance assessment as part of the licensing requirements. Mounting concerns regarding the validity of traditional tests used for teacher certification (Mitchell, Robinson, Plake, & Knowles, 2001) have motivated Farhangian University to develop its own performance assessment. Therefore, the present study explored the components of the performance assessment through detailed analysis of the Curriculum Document of the English Major, review of literature, and investigation of the stakeholders' perspectives. To this end, in this exploratory study, convenience, purposive, and cluster sampling procedures were used for the selection of the teacher educators, student-teachers, and mentor teachers. Then, in-depth interviews were conducted with the stakeholders. Finally, based on the content analysis of the above-mentioned sources which resulted in a strong agreement, a performance assessment scheme with seventeen items was developed. However, results of the factor analysis yielded a thirteen-factor performance assessment scheme to be used as the criterion for assessing the professional competencies of student-teachers.
۶.

Making sense of EFL teacher agency: Insights from an Iran case study

کلید واژه ها: teacher educationIranTeacher AgencyEnglish as a Foreign Language

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۴
This investigation set out to look into the issue of teachers’ exercise of agency in the Iranian EFL context. More specifically, as part of a larger study, it reports on the ways two Iranian Ministry of Education teachers make sense of and operate in the country’s educational setting under the demands of a centralist system of education. Priestley, Biesta, & Robinson’s (2013) framework of teacher agency formed the conceptual backbone of the present study as well as guiding the data collection/analysis of the study. Qualitative data, from semi-structured interviews as well as follow-up data collection procedures, were gleaned from the participants over the course of an academic year and were subjected to analytical interpretation in the light of the said framework. The researchers came up with findings which, in the main, gave more weight to the well-roundedness of Priestly, Biesta, & Robinson’s model of teacher agency. The results also pointed to the highly situated nature of teacher responsiveness and action, thereby undermining the still prevalent views of the essentialist and idealized character of (teacher) agency. The results of the study are liable to be of use, among others, to case-based teacher education programs.
۷.

The Lyrical Sensibility in English Nature Writing: An Appraisal Analysis

کلید واژه ها: DiscourseIdeologyAppraisal AnalysisEcolinguisticsEcologyNature Writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۴
Abstract: This study explores emotive language in lyrical nature writing from the perspective of ecolinguistics in four nature textbooks. In fact, embodied mind style is explored by considering emotive language as a linguistic phenomenon that can inject into the readers' minds the sensorial, emotional, and psychological experiences of the lyricist. The interrogation of emotive language is based on Attitude subsystem of Appraisal Analysis, which consists of Affect, Judgment, and Appreciation (Martin & White, 2005). The analyses of the linguistic portrayal of Affect -based on the modified Affect system sub-categories, including Un/Happiness, Dis/Satisfaction, In/Security, Dis/Inclination, and Surprise -revealed the prevalence of Insecurity in the textbooks by contemporary nature writers and Happiness in the textbooks by their predecessors. Moreover, the Judgement and Appreciation analyses suggest that moral sentiment and aesthetic emotion are indispensable parts of lyrical nature writing that can awaken humility and sympathy in the minds and hearts of the readers.
۹.

Native and Non-native Teachers’ Pragmatic Criteria for Rating Request Speech Act: The Case of American and Iranian EFL Teachers

کلید واژه ها: RequestILP assessmentrating criteriavideo-prompted DCTs

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۲
Abstract: Over the last few decades, several aspects of pragmatic knowledge and its effects on teaching and learning a second language (L2) have been explored in many studies. However, among various studies, the area of interlanguage pragmatic (ILP) assessment is quite novel issue and many features of it have remained unnoticed. As ILP assessment has received more attention recently, the necessity of investigation on the EFL teachers’ rating criteria for rating various speech acts has become important. In this respect, the present study aimed to investigate the native and non-native EFL teachers’ rating scores and criteria regarding the speech act of request. To this end, 50 American ESL teachers and 50 Iranian EFL teachers participated to rate the EFL learners’ responses to video-prompted Discourse Completion Tests (DCTs) regarding the speech act of request. Raters were supposed to rate the EFL learners’ responses and mention their criteria for assessment. The results of the content analysis of raters’ comments revealed nine criteria that they considered in their assessment. Moreover, the result of the t-test and chi-square analyses of raters’ rating scores and criteria proved that there are significant differences between native and non-native EFL teachers’ rating pattern. The results of this study also shed light on importance of sociopragmatic and pragmalinguistic features in native and non-native teachers’ pragmatics rating, which can have several implications for L2 teachers, learners, and material developers.
۱۰.

Burnout Coping Strategies among Iranian EFL Teachers

کلید واژه ها: Coping StrategiesBurnout

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۸
Burnout is one of the potential threats to teachers which can negatively influence their performance and bring about many side effects such as poor health conditions, depression, absenteeism, etc. It has, however, been found teachers who use effective coping strategies to deal with stressful job conditions can resist burnout. This qualitative design study aimed to investigate the coping strategies of 15 Iranian high school EFL teachers who did not show burnout on Maslach Burnout Inventory. The participants were interviewed and observed in classrooms and they were asked to keep journals for 8 sessions. The data were content analyzed and results show that establishment of rapport with students, discussing problems with principals and colleagues, class management, reflection, ongoing learning, adherence to moral principles and adopting a traditional teaching style are among the coping strategies these teachers used. The low frequency of these strategies, however, implies that EFL teachers, even those who resist burnout, need to be trained on different burnout coping strategies. Keywords: burnout, coping strategies, qualitative design, Iranian EFL teachers   راهبردهای مقابله با فرسودگی شغلی در میان معلمان زبان انگلیسی ایرانی فرسودگی شغلی یکی از خطرات بالقوه ای است که معلمان در معرض آن قرار دارند و می تواند تاثیر منفی بر عملکرد آنان داشته وموجب  عوارض جانبی بسیاری مانند وضعیت بد سلامتی، افسردگی، غیبت از محل کار، و غیره شود. با این حال مشخص شده است که معلمانی که از راهبردهای مقابله مؤثر برای رویارویی با شرایط استرس زای شغلی استفاده می کنند می توانند در برابر فرسودگی شغلی مقاومت نمایند. این مطالعه کیفی با هدف بررسی راهبردهای مقابله مورد استفاده 15 معلم زبان انگلیسی ایرانی که در دبیرستان تدریس می کردند ودر پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک فرسودگی شغلی کمی نشان داده بودند انجام شد. شرکت کنندگان مورد مصاحبه  و در کلاس های درس مورد مشاهده قرار گرفتند و از آنها خواسته شد به مدت 8 جلسه خاطرات کلاسی خود رابعد از کلاس ثبت نمایند. داده های جمع آوری شده مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزان، بحث در مورد مشکلات با مدیران و همکاران، مدیریت کلاس، تفکر و تأمل، یادگیری مداوم و پایبندی به اصول اخلاقی جزء راهبردهای مقابله مهم مورد استفاده  معلمان می باشد. یافته های مطالعه حاکی از ضرورت آموزش راهبردهای مقابله به معلمان زبان انگلیسی است تا بتوانند د رمقابل فرسودگی شغلی از خود محافظت نمایند. کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی، راهبردهای مقابله، مطالعه کیفی، معلمان زبان انگلیسی ایرانی
۱۱.

Directed Motivational Currents: The Implementation of the Dynamic Web-Based Persian Scale among Iranian EFL Learners

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
Directed motivational current (DMC) ̶ as a novel strand in L2 motivational field ̶ is a robust motivational drive fueled by a highly valued goal and capable of stimulating and sustaining long-term behavior. The present study explored English as a foreign language students’ Directed Motivational Currents by validating the dynamic web-based Persian version of the scale, finding the most crucial motivational currents, and exploring its association with students’ proficiency and educational levels. This is accomplished by translating the DMC Disposition Scale (Muir, 2016) which measures two facets of easy flowand challengethrough twelve items as the first step and utilizing the validated questionnaire to explore the most significant motivational currents of students by analyzing students’ responses on open-ended items of the questionnaire (qualitative phase) and finding the association between DMC and proficiency level as well as DMC and educational level (the quantitative phase) as the second step. The results of reliability estimates and confirmatory factor analysis (CFA) demonstrated acceptable reliability and validity indices of the Persian version of DMC Disposition Scale. The results also indicated that most of the DMCs experienced by students were competitively self-referenced experiencesrather than competitively other-referencedobjectives. Moreover, a significant difference was observed between elementary and upper-intermediate proficiency levels of students regarding DMC with upper-intermediate learners experiencing more levels of motivational currents than the elementary counterparts. BA and MA students of English were found to experience more levels of DMCs than diploma learners. The most significant cases in the qualitative phase as well as the discussion on both parts are presented.
۱۲.

Factors Underlying Characteristics of Acquisition of English Language in EFL Classrooms

کلید واژه ها: teaching methodologyLearning boostersFacilitationdeterminationvoluntaryaffective factors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۰
This study tried to find out what factors underline the characteristics of acquisition of English language in EFL classrooms. To this end, the Characteristics of English Language Acquisition Scale (ELAS) consisting of 41 items was designed by the researchers of this study and administered to 388 pre University Iranian EFL students at various private and public schools in Neyshabour and Zebarkhan. Factor analysis was run to determine the number of factors underlying the scale. The application of Principle Axis Factoring and rotating the extracted factors showed that the characteristics loaded acceptably on twelve factors underlying the learners’ EFL acquisition, i.e., learning boosters, facilitation, determination, voluntary, teaching methodology, affective factors, attitudes toward foreign speakers and their culture, learner engagement, adjustment, enhancement, teachers' output and individual differences. The results are discussed and suggestions are made for future research.
۱۳.

Examining University Students' Scholarly Publication in English Journals: A Case for Postgraduate Students' Written Literacy Practices

کلید واژه ها: English for Academic Purposes (EAP)Essay WritingAcademic LiteracyEnglish for General purposes (EGP)Micro levelsMacro levels

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۶
This research aimed to screen 'essay writing' difficulties that non-native university students at postgraduate levels usually experience regarding scholarly publication in mainstream, English journals. Two sets of variables including written literacy competencies in Persian and English languages were mapped over language uses (General vs. Academic). Initial screenings from one hundred Iranian students at PhD and MA levels with publication experiences in both Persian and English languages gave rise to some fifty-five participants randomly selected from different university disciplines (Humanities, Engineering, Medicine and Basic Sciences) and diverse university settings (Public and Private) across the country and classified via stratified sampling. A validated questionnaire from a large-scale project called ENEIDA (Moreno, 2011) was used for collecting the required data. Two measures were used to assess written literacy competencies across language uses: 1) participants' assumed, self-reported written literacy competencies in using English and Persian languages for General and Academic purposes were denoted as 'perceived' measures and 2) further supported by actual measures: mostly received comments from reviewers in the mainstream, English journals by the target group above. Findings were discussed in the light of recent lines of enquiries in Academic Literacy (AL) trends.
۱۴.

Does Learner Motivation Impact Pronunciation Gains in the Light of Teacher and Peer Oral Corrective Feedback?

کلید واژه ها: motivationOral corrective feedbackL2 pronunciation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۸
Almost in every stage of their language learning process, the learners have motivation for what they do and receive a negative or positive feedback for it. The current study was after finding the would-be effect of motivation on 58 elementary EFL learners’ pronunciation gains successive to teacher and peer oral corrective feedback. To this aim, two intact groups at elementary level of proficiency were employed as the study participants, each of which was exposed to treatment through one type of oral corrective feedback (either teacher or peer feedback type) following the initial administration of a tailor-made recognition test of pronunciation. Thus, following pretest, an adopted motivation questionnaire was assigned to participants in both groups to gauge their motivation type (intrinsic or extrinsic) in learning a foreign language. Subsequent to the treatment applied via teacher and peer corrective feedback methods, the posttest was administered to all the study participants. The oral corrective feedback was utilized to provide implicit instruction to the EFL learners regarding their pronunciation at the segmental level. The results revealed that no statistically significant difference existed between the two groups regarding their pronunciation enhancement. Thus, it was indicated throughout the research that neither learners’ motivation type nor the corrective feedback type offered by the study played a significant role in ameliorating learners’ performance on pronunciation posttest. The issue problematized in the current study may help teachers rethink the way they provide corrective feedback in their classes, and be more vigilant of and sensitive to the preferred ways of feedback provision on the part of learners in the light of motivational and attitudinal factors.       Keywords: motivation; second language pronunciation; oral corrective feedback   جستاری درباره تاثیر انگیزه یادگیرندگان بر بهبود تلفظشان در سایه دریافت بازخورد اصلاحی از معلمان و همکلاسان   یادگیرندگان زبان در هر مرحله از فرایند یادگیری از انگیزه برای آنچه انجام می دهند برخوردار بوده و بازخورد مثبت یا منفی در قبال آن دریافت می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر انگیزه زبان آموزان سطح مقدماتی بر بهبود تلفظشان بدنبال اجرای جلسات بازخورد اصلاحی شفاهی بود. بدین منظور در ابتدای کار دو گروه از زبان آموزان سطح مقدماتی انتخاب گردیده و پس از اجرای پیش آزمون تلفظ، هر کدام به یکی از دو شیوه بازخورد اصلاحی (از طریق معلم و یا همکلاسان) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین جهت تعیین نوع غالب انگیزش زبان آموزان (درونی یا بیرونی)، پرسشنامه انگیزش توسط محققان ارائه گردید، و در انتهای کار پس آزمون تلفظ از فراگیران به عمل آمد. گفتنی است بازخورد اصلاحی شفاهی با هدف اجرای آموزش غیر مستقیم تلفظ به زبان آموزان صورت گرفت. بر پایه نتایج حاصله، هیچ تفاوت معناداری در میزان پیشرفت زبان آموزان دو گروه در پس آزمون مشاهده نگردید. بنابراین محققان از یافته های تحقیق حاضر اینگونه استنباط نمودند که نه نوع بازخورد اصلاحی ارائه شده و نه نوع انگیزش زبان آموزان هیچکدام تاثیر عمده ای در ایجاد تفاوت معنادار بین عملکرد دو گروه در پس آزمون تلفظ نداشتند. در نهایت چنین به نظر می رسد که نتایج پژوهش حاضر می تواند به معلمان کمک کند تا در نحوه ارائه بازخورد اصلاحی در کلاس تجدید نظر نموده و نسبت به ترجیحات زبان آموزان در این خصوص با توجه به انگیزه و نگرش های آنان آگاهانه تر و دقیق تر عمل نمایند.   کلید واژگان:انگیزش، تلفظ در زبان دوم، بازخورد اصلاحی شفاهی
۱۵.

Exploring English Teachers' attitudes towards Pronunciation issues and varieties of English in three circles of world Englishes

کلید واژه ها: IdentityLanguage awarenesspronunciationintelligibilityEnglish as an International language

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
Drawing on the literature on the emergence of different varieties of English in the globalized world, current debates surrounding English as an international language (EIL), and more orientation towards intelligibility and mutual understanding in international communication, this article reports the findings of a quantitative and qualitative research study with 112 native American and British, 120 Indian and 120 Iranian teachers as members of Inner Circle (IC), Outer Circle (OC) and Expanding Circle (EC) (Kachru, 1992) to explore their attitudes towards pronunciation pedagogy within the framework of English as an international language and  how they see their role in relation to different varieties of English. The findings demonstrate the extent to which teachers’ acceptance of pronunciation and varieties of English differs. In particular, the Iranian teachers’ norm-bound orientation was found to be the greatest among the three groups. Native English teachers’ replies were also indicative of their acceptance of different varieties of English. Teachers’ preferences will be discussed with consideration of their attitudes towards varieties of English which might have influenced the construction of English teachers’ identity and the educational policy of each country. The findings also highlight the localization of L2 language planning and policies in an EIL pedagogy. This article argues that, together with encouraging and valuing different varieties of English, it is important to acknowledge and promote ways to raise awareness of teachers and learners towards global spread of English and the realities of English today which can be really helpful to be more realistic and not just blind followers of a particular model. Keywords: Pronunciation, Intelligibility, English as an International Language, Language Awareness, Identity   نگرش معلمان نسبت به انواع انگلیسی جهانی: معیار های تلفظ در زبان انگلیسی و  نوع آموزش تلفظ زبان انگلیسی در لایه های درونی، بیرونی، و رو به گسترش زبان انگلیسی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه آموزش زبان توجه به انواع انگلیسی جهانی از دیدگاه تلفظ زبان انگلیسی و نوع آموزش تلفظ می باشد. تمامی افراد حتی غیر بومی ها عضوی از جامعه انگلیسی به عنوان زبان بین المللی می باشند و هیچ گروهی دستور زبانی خاصی راتعیین نمی کند. بومی سازی زبان نقش مهمی در ارتباط میان افراد در یک جامعه خاص را دارد. اهمیت موضوع تلفظ می تواند به دو دلیل اصلی است: اول، ساخت فهم که اشاره به ایجاد یک گفتمان قابل فهم در میان شرکت کنندگان در یک چارچوب ارتباطی دارد. دوم، با در نظر گرفتن نقش اصلی تلفظ درزبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی و راه آن است که شکل آگاهی زبان آموزان نسبت به هویت فرهنگی اجتماعی خود را شکل می دهد .مقاله حاضر با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفی به بررسی دیدگاه معلمان در سه لایه زبانی (112 معلم بومی انگلیس و آمریکا: لایه درونی؛ 120 معلم هندی: لایه بیرونی؛ و 120 معلم ایرانی؛ لایه روبه گسترش)، اعتقادات و نگرش آنها نسبت به هنجارهای تلفظ و آموزش آن می پردازد، چرا که آنها می توانند با توجه به عوامل اجتماعی فرهنگی و سیاسی متفاوت  تغییر کنند.  این مطالعه همچنین نسبت به تغییر نگرش معلمین نسبت به انگلیسی بومی و سوق دادن آنها بسوی اهمیت زبان بر اساس قابل فهم بودن و توجه به ارتباط میان مخاطبین تا تلفظ بومی خاص زبا انگلیسی توجه دارد. توجه ویژه به انواع انگلیسی های جهانی و حفظ هویت فرهنگی خود به هنگام یادگیری زبان خارجی از دیگر اهداف این تحقیق می باشد کلمات کلیدی: تلفظ، گفتمان قابل فهم ، انگلیسی به عنوان زبان بین المللی، آگاهی زبانی ،  هویت
۱۶.

Developing Iranian EAP students’ Writing Skill through Explicit Instruction of Lexical Bundles

کلید واژه ها: Explicit InstructionEnglish for Academic Purposes (EAP)Lexical bundle (LB)Receptive and production knowledgeL2 writing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۱
The present study sought to investigate the effect of explicit instruction of lexical bundles (LBs) on the development of Iranian English for Academic Purposes (EAP) students’ writing quality and also their receptive and productive knowledge of Lexical Bundles (LB). Assigned to two experimental and control groups, the eighty participants took pre- and post-tests of writing tasks and the receptive knowledge test. Afterwards, the obtained scores were subjected to a series of Analyses of Covariance (ANCOVAs) and paired samples t-tests. Results of the within-group and between-group analyses indicated that explicit instruction of LBs enhanced the participants’ productive and receptive knowledge of LBs and also improved the overall quality of their written productions. Possible explanations are provided and the implications of the findings for the applicability of LBs instruction are discussed.
۱۷.

EFL Learners’ Motivation and Attitude toward EIL in the Increasingly Globalized Local Context of Iran: A Structural Equation Modeling Approach

کلید واژه ها: attitudemotivationGlobalizationEnglish as an International Language (EIL)Structural Equation Modelinglocalization

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۷
The present study probed 409 Iranian English as foreign language (EFL) learners' motivation and attitude toward English as an International Language (EIL) by investigating the causal relationships of their facets via Structural Equation Modeling (SEM). To do so, the Persian version of the ‘attitudes toward EIL’ scale was designed and validated. It measures five constructs of: cultural realism, linguistic cultural disposition (negative), (dis)ownership of English, EIL posture, and localization. Then, the researchers utilized the validated scale along with the adapted Persian version of motivation scale designed by Taguchi et al. (2009) to explore the causal relationship among their facets. The latter scale measures seven dimensions of instrumentality prevention, instrumentality promotion, ideal L2 self, ought-to l2 self, learning experience, motivational intensity, and integrativeness. The findings of the study revealed that students' motivational intensity positively predicted by other motivational and attitudinal factors with 'ideal self' and 'instrumentality promotion' having the highest influence. It was also found that ‘cultural realism’ was a significant predicator of ‘localisation’, and ‘localisation’ was a significant positive predictor of ‘disownership of English’. ‘EIL posture’ was also in a positive direct relationship with ‘cultural realism’, whereas ‘linguistic cultural disposition’ (negative) was found to negatively influence other aspects including ‘motivational intensity’. This study has some implications for ELT professionals to revisit EFL motivation in light of attitudes toward EIL in expanding circle.
۱۸.

On the Influence of Stroke on Willingness to Attend Classes and Foreign Language Achievement

کلید واژه ها: Language learningStrokeWillingness to Attend Classes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۵
Given the significance of teacher care and its impact on student motivation, stroke as a unit of recognition seems to be related to motivation for class attendance and language learning. In this regard, this paper aimed to investigate the role of stroke in students’ willingness to attend classes(WTAC) and their foreign language achievement (FLA) in the foreign language context. To this end, a scale was developed and validated through structural equation modeling (SEM) to measure learners` WTAC. A total number of 260 English as a foreign language (EFL) learners completed the newly developed scale along with the stroke scale. Regression analysis was used to examine the relationships among the variables. The results demonstrated that WTAC, Non-verbal, and Valuing subscales of stroke were the strongest predictors and Teacher Characteristics (TCH) subscale of WTAC was the only predictor for FLA. Finally, the results were discussed, and some implications were provided for educational settings. تاثیر نوازه بر تمایل به شرکت در کلاس درس و یادگیری زبان خارجی با توجه به اهمیت توجه معلم و تاثیر آن بر انگیزه شاگردان، نوازه به عنوان واحد دیده شدن افراد، به نظر می رسد با انگیزه شاگردان برای شرکت در کلاس و یادگیری زبان ارتباط دارد. در همین راستا، در این پژوهش به دنبال بررسی نقش نوازه در تمایل به شرکت در کلاس درس و یادگیری زبان خارجی هستیم. بدین منظور، پرسشنامه ای برای سنجش میزان تمایل برای شرکت در کلاس با مدل معادلات ساختاری تهیه و هنجاریابی گردید. از 260 نفر فراگیر زبان انگلیسی خواسته شد به این پرسشنامه و پرسشنامه نوازه پاسخ دهند. از تحلیل رگرسیون برای بررسی ارتباطات بین زیر سازه ها استفاده شد. نتایج نشان داد پرسشنامه جدید با زیر سازه غیر کلامی و ارزشیابی نوازه و ویژگیهای معلمی با یادگیری زبان ارتباط معنادار دارد. در پایان، نتایج بحث شد و برخی از کاربردهای این پژوهش برای محیطهای آموزشی ارایه شد.   کلیدواژه ها:نوازه، تمایل به شرکت در کلاس، حضور در کلاس، یادگیری زبان خارجی
۱۹.

Bilingual and Monolingual EFL learners’ Use of Writing Metacognitive Strategies and Writing Performance

کلید واژه ها: bilingualismMonolingualismMetacognitive StrategyWriting PerformanceAcademic Level

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۱
Research has shown that writing skill of Iranian learners is not at a satisfactory level. One of the ways to develop writing ability is improving strategic behavior of learners. The current study set out to compare writing performances and patterns of using metacognitive strategies in bilinguals and monolinguals as well as senior and freshmen students. A total of 176 English major university students took part in the study (88 bilinguals and 88 monolinguals). Data were collected through three instruments: a background questionnaire, a writing metacognitive strategy questionnaire, and participants’ compositions. A two-way factorial ANOVA was used to analyze the data obtained through the strategy questionnaire. Since the composition data were not parametric two Kruskall-Wallis tests were employed for data analysis. The results revealed that bilinguals used more metacognitive strategies and had higher writing scores than monolinguals. In addition, seniors had better writing performance than freshmen while the difference between them in using strategies was not significant. Based on the results it can be concluded that teaching writing metacognitive strategies may result in better writing performance.
۲۰.

The interface between linguistic noticing and fossilization of grammatical, lexical, and cohesive features among advanced EFL learners

کلید واژه ها: Fossilizationnoticinggrammatical errorsLexical ErrorsCohesive Errors

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۲
Fossilization has become the focus of many L2 studies since its introduction in 1972 as many learners fail to achieve native-speaker competence. Researchers have tried to unravel the causes of fossilization, among which noticing has been claimed to be of great importance. This study aimed to explore the effect of noticing on fossilization. To achieve this aim, a mixed methods approach was utilized. Sixty advanced L1 Persian learners of English studying in Iran were chosen to perform two written and three spoken tasks twice. Qualitative data included the content analysis of the participants’ performance on the written and spoken tasks while the quantitative data included percentages of noticed errors and recurrent erroneous forms. The errors observed in both performances were counted and classified. Six main categories named Grammatical Errors, Lexical Errors, and Cohesive Errors were identified. The observed errors were further classified into 61 subcategories. When learners’ ability in noticing their errors was investigated, it was found that they could notice 37.4% of the 3,796 fossilized forms they had produced. Most of the errors observed were categorized in the category of grammatical errors. Noticing affected the number of errors produced. It can be concluded that becoming aware of ones fossilized forms, one will produce fewer fossilized forms. The results of the current study have implications for English language teachers and learners. By being informed of the errors learners make while learning a language and how their noticing affects fossilization, teachers can improve their teaching practice which in turn enhances learning.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان