درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های غیر دولت

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیتبازیگران غیردولتیداعشکنوانسیون مونته ویدئو (1933)

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های غیر دولت
  2. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های دولتی (ساختار، قوانین، زیرمجموعه ها و ...)
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۴۰۷
تحولات حقوق بین​الملل مدرن به ظهور بازیگران جدیدی در جامعه ی بین​المللی انجامیده که هر یک به نوعی در عرصه ی بین​المللی ایفای نقش می​کنند. با این وصف، هرچند دولت ها هم چنان در قامت تابع اولیه و اصلی حقوق بین​الملل در عرصه های مختلفِ هنجارسازی و تبعیت از قواعد و اصول حقوق بین​الملل خودنمایی می​کنند؛ اما ظهور کنشگران غیردولتی در عرصه ی بین​المللی نیز منشا تحولاتی جدی در سطوح مختلف حقوق بین​الملل شده است. این تحولات گاه زمینه​ساز تشتت و ابهام در نقش و جایگاه بازیگران و تعیین قلمرو حقوق و تعهدات شان در صحنه ی بین المللی است. ظهور «دولت اسلامی عراق و شام» و یا به اصطلاح «داعش» در صحنه ی بین​المللی نیز از این امر مستثنی نیست. ظهور داعش و اقدامات خشونت​باری که تحت لوای دولتی اسلامی در عراق و سوریه انجام می​دهد، با واکنش های جدی در جامعه ی بین​المللی همراه شده و این پرسش جدی را در اذهان برانگیخته است که ماهیت داعش در حقوق بین​الملل معاصر چیست و نقش و جایگاه آن در صحنه ی بین المللی چگونه قابل تعریف است؟ در این مقاله، با تحلیل ماهیت داعش و رویه ی بین​المللی نتیجه گرفته می شود که داعش فاقد برخی معیارهای ضروری برای تشکیل دولت است و صرفاً بازیگری غیردولتی است.
۲.

نفی تروریسم در اندیشه سیاسی اسلام و مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال آن

کلید واژه ها: تروریسمجهان اسلامسازمان ملل متحدسازمان همکاری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های غیر دولت
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۳
مبانی اعتقادی اسلام، در آیات و روایات، ترور و اعمال تروریستی را به صراحت یا تلویحاً محکوم کرده و در قرآن کریم نیز (آیة 32 سورة مائده) این بحث به صراحت بیان شده است. اسلام ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش، میان جنبش های آزادی بخش ملی و ضد اشغال گری با تروریسم، تمایز قائل می شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل، مصداق بارز این مسئله است؛ در حالی که دنیای غرب، اعمال این حق مشروع را اقدامات تروریستی خوانده و تبلیغات منفی زیادی در این زمینه انجام می دهد. در چنین وضعیتی جایگاه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است. با توجه به اینکه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی می تواند تبیین کننده مواضع رسمی دولت های اسلامی به صورت مشترک باشد، مطالعة مواضع این سازمان در قبال بحث تروریسم، کمکی به ارائة تصویری کلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده است. سؤال محوری ما در این مقاله مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال پدیده تروریسم است و سؤال فرعی نیز توجه به ادبیات فقهی اسلامی می باشد. در این مقاله، شاخص های اصلی مبارزه با تروریسم که در اسناد سازمان همکاری اسلامی مندرج است، به ویژه کنوانسیون مبارزه با تروریسم، مورد بحث قرار گرفته است.
۳.

چالش های گروه 20 در گذار از بحران اقتصاد جهانی 2011-2008

کلید واژه ها: بحران مالی جهانیدیپلماسی چندجانبهگروه 20ملی گرایی اقتصادینهادگرایی نئولیبرال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
در این مقاله با تمرکز بر تصمیمات نهاد بین المللی گروه 20 و اقدامات دولت ها برای پشت سر گذاردن بحران مالی جهانی به بررسی شکاف میان «توافقات جمعی» به عنوان ابزار دیپلماسی چندجانبه ازیک سو و «تداوم سیاست های حمایت گرایانه ملی و مرکانتیلیستی» به عنوان رویکردی واقع گرایانه مبتنی بر خودیاری و مخالف اقدامات اقتصادی چندجانبه گرایانه از سوی دیگر خواهیم پرداخت. در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تاکنون در حل بحران مالی و اقتصادی اخیر چه اقدامات و سیاست هایی را دنبال نموده اند و چرا این بحران تاکنون به فرجام موفقیت آمیز خود منجر نشده است؟ این فرضیه هدایت کننده نوشتار است که «هرچند قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی از طریق تعاملات بین دولتی و درون سازمانی گروه 20 و سیاست های بین المللی مالی و تزریق سرمایه های لازم اعضا به بازارهای جهانی در حلّ بحران تلاش نموده اند، اما به دلیل تداوم برخی سیاست های حمایت گرایانه و ملی مرکانتیلیستی نتوانسته اند به گذار موفقیت آمیز از این بحران دست یابند». روش توضیحی ـ تحلیلی و رویکرد نظری نهادگرایی نئولیبرال، چهارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. براساس این رویکرد، ضرورت همکاری های دسته جمعی و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه گرا الگویی است که در قالب نهاد بین المللی گروه 20 به کار برده می شود و در ادامه با توجه به ضعف یا ناکارآمدی این نهاد جمعیِ عمدتاً دولتی در برابر بحران حاضر به دلیل تداوم سیاست های مرکانتیلیستی اشاراتی خواهیم داشت.
۶.

اینترنت و تاثیر آن بر فعالیت های القاعده

کلید واژه ها: امنیتفناوری اطلاعات و ارتباطاتگروه القاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۶۰۸
بسیاری از فرایندهای جهانی و همچنین بسیاری از مفاهیم مثل امنیت، تهدیدو ... تحت تاثیر رشد حیرت انگیز و جهان شمول فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارند. با توجه به تحولات در این عرصه ها، این نوشتار سعی بر آن دارد که تاثیر و نقش اینترنت را به عنوان یکی از مهم ترین ابزار فناوری اطلاعات، در فعالیت های گروه القاعده پس از 11 سپتامبر مورد بررسی قرار دهد. از این رو پژوهش حاضر عهده دار پاسخ به این سوال بنیادین است که آیا اینترنت در گسترش فعالیتهای القاعده تاثیر اساسی حیاتی داشته است؟ القاعده چگونه از اینترنت در جهت گسترش فعالیتهای خود استفاده می کند؟ در پاسخ به این پرسش ها بیان خواهیم کرد که اینترنت و فضای مجازی اهمیت حیاتی برای فعالیت های القاعده پیدا کرده است و القاعده با استفاده از اینترنت به سازماندهی نیروهای چند ملیتی و دیگر فعالیت های خود می پردازد.
۷.

تاملی بر موضوع تکالیف حقوق بشری شرکتهای فراملی و حقوق بشر بین المللی

کلید واژه ها: اعلامیه جهانی حقوق بشرحقوق بشر بین المللیشخصیت حقوق بین المللیشرکت های فراملیحقوق داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷
دلایل عدم تضمین حقوق بشر در برابر شرکتهای فراملی در سطح بین المللی به ویژه در حقوق بشر عمدتا ناشی از دو عامل است : نخست اینکه از جنبه تاریخی کارکرد اصلی حقوق بشر بین الملل ، محدود کردن قدرت دولت و نه شرکت های فراملی در برابر افراد است و این دولت است که متعهد به تضمین حقها است . حقوق بشر بین الملل ، دولتها را به طور غیر مستقیم مسئول نقض حقوق بشر از سوی شرکتهای فراملی می شناسد . دوم اینکه حقوق حاکم بر فعالیت های شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای فراملی مشمول قانون داخلی کشور میزبان این شرکتها است
۹.

شیر و خورشید ،هلال ، صلیب و کریستال سرخ : به سوی یک راه کار فراگیر برای مسئله نشان

کلید واژه ها: حقوق بشرنشانکمیته بین‌المللی صلیب سرخحقوق بین‌الملل بشر دوستانهشیر و خورشید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷
همواره ، در طول سالیان متمادی و در حین منازعات مختلف ، قربانیان درگیری‌های مسلحانه و آشوب‌ها ، دو نشان صلیب سرخ و هلال احمر را نشانه مشهود حمایت بی‌قید و شرط برای مقاصد حفاظتی و امدادی در مقابل سوء استفاده دشمن قلمداد کرده‌اند . هر چند در عمل نشان‌های دیگری از احترام و پذیرش بیشتری برخوردار بوده‌اند . ...
۱۰.

(NGOSسازمان های غیر دولتی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸
«ان. جى. اُ»ها پس از جنگ جهانى دوم شکل گرفتند؛ اما عملاً از سال 1980 در پى ظهور نولیبرالیسم در غرب و تلاش بانک جهانى و کشورهاى بزرگ براى توسعه نظم نوین جهانى، به کلیه کشورهاى جهان گسترش یافتند. تحقیقات نشان مى‏دهد که این سازمان‏ها ساخته و پرداخته شرکت‏هاى چندملیتى بوده، از سوى بازوان ملى و حقوقى و بین‏المللى آنان مانند سازمان ملل، بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول، سازمان تجارت جهانى و... پشتیبانى مالى و سیاسى مى‏شوند و وظیفه مى‏یابند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان