مهدی جمشیدیان

مهدی جمشیدیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

کلید واژه ها: ارزشهاسازمان یاددهندهدیدگاه قابل یاددهیایده هاانرژی هیجانیقاطعیت در تصمیم گیریو آموزش عالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۵ تعداد دانلود : ۹۵۳
هدف از این مقاله بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاد دهنده در دانشگاههای دولتی کشور بود. مؤلفه های سازمان یاددهنده در پنج مقوله دیدگاه قابل یاددهی، ایده ها، ارزشها، انرژی و قاطعیت در تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 25067 نفر اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی کشور (13335 نفر در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 11372نفر در دانشگاه های وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در سال تحصیلی86- 85 بوده و یک نمونه 345 نفری از میان آنان به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بصورت تصادفی انتخاب شد که 315 نفر در پژوهش شرکت نمودند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 74 سؤالی بر مبنای نظریه سازمان یاددهنده تیچی در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است. پایایی کل پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 87 /0 برآورد گردید. برای آزمون سؤالهای پژوهش از آزمون های آماری پارا م تریک از جمله t تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد میانگین نمرات پاسخ دهندگان در مورد کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در گروه نمونه همه کمتر از حد متوسط(3) می باشد و در تمام مؤلفه ها تفاوت معنی دار است. همچنین میزان مطلوبیت استفاده از مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاهها با میانگین 25/4 بسیار بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده و t مشاهده شده از t بحرانی جدول بزرگتر است. لذا در این خصوص نیز تفاوت میانگین ها معنی دار می باشد.
۲.

نگرش کارکنان دارای محدودیت های جسمی - ذهنی در محیط کار

کلید واژه ها: منابع انسانیکارکناننگرشمحدودیت جسمی - ذهنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۲
در این مقاله نگرش کارکنان، نسبت به تاثیر عوامل موثر بر بروز محدودیت های جسمی و ذهنی آنان بررسی شده است. این مساله مهم است زیرا موفقیت هر سازمان به منابع انسانی شاد، سالم و مولد آن بستگی دارد. بر مبنای اهداف، فرضیه های پژوهش تنظیم گردید. جامعه آماری شامل همه کارکنان تمام وقت یک شرکت بزرگ صنعتی در فاصله سال های 1374-78 در اصفهان که یک نوع ناتوانی یا محدودیت جسمی و یا ذهنی داشتند (787 نفر مذکر) بود. یک نمونه 612 نفری از کارکنان با نمونه گیری تصادفی طبقه ای از هفت واحد مختلف شرکت انتخاب گردید. بر اساس بازفکری پیشینه و چارچوب پژوهش، پرسشنامه ای توسط پژوهش، حاضر تنظیم گردید و روایی محتوایی آن مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 0.49 تخمین زده شد. فرضیه اصلی را نتایج مورد تایید قرار داد. به طور کلی، اثر چهار دسته از عوامل زیر در بروز محدودیت های جسمی - ذهنی کارکنان معنادار بود: (1) عوامل فنی - انسانی (2) عوامل محیطی (3) عوامل شخصی و (4) عوامل شغلی (به ترتیب در سطح P<0.001، P<0.001، P<0.05 و P<0.001). ولی اثر عامل خانوادگی و محدودیت ها معنادار نبود. بر اساس یافته های پژوهش، برخی راهبردهای پیشگیری از بروز محدودیت های جسمی و ذهنی و همچنین راهبردهای مداخله ای پیشنهاد گردید.
۳.

الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران

کلید واژه ها: کارآفرینیبخش دولتیکارآفرینی سازمانیکارآفرینی دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۹۰
طی چند دهه اخیر، موضوعات تحول، نوآوری و کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است. با اینکه اصطلاح کارآفرینی عمدتا در ارتباط با بخش خصوصی بکار رفته است. اما اکنون در ادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده می شود و مباحث زیادی در خصوص وجود، ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است، بطوریکه به عنوان راهکارهای برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است. مطالعه حاضر کاربرد کارآفرینی را در سازمانهای بخش دولتی ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور وضعیت کارآفرینی در ادارات مرکزی سازمانهای خدماتی دولتی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، بر اساس مدل مکزی و مدل ریچارد دفت، عوامل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی تعیین شد و نقش و تاثیر آنها در وضعیت کارآفرینی سازمانهای مورد مطالعه، بررسی شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد سازمانهای مورد مطالعه از وضعیت کارآفرینانه مطلوبی برخوردار نیستند و به منظور استقرار کارآفرینی در سازمانهای دولتی ایران بایستی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی از رفتارها و فعالیتهای کارآفرینانه حمایت کرده و بسترهای لازم را فراهم آوردند. این پژوهش با شناسایی نارسایی های موجود در این زمینه و ارایه پیشنهادهایی برای پرورش و توسعه کارآفرینی سازمانی، تا حدی مسیر حرکت به سمت استقرار کارآفرینی دولتی را روشن می کند. در این رابطه و بر اساس نتایج پژوهش حاضر، چارچوبی در زمینه نحوه تاثیرگذاری عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ارایه می شود.
۵.

بررسی عوامل موثر بر نگرش خریداران فرش ماشینی نسبت به نام های تجاری مختلف در شهر اصفهان

کلید واژه ها: مصرف کنندهرفتار مصرف کنندهنام تجارینگرشفرش ماشینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۷۳۱
امروزه پیش بینی و درک رفتار مصرف کنندگان به منظور تاثیر گذاری بر رفتار آن ها محور توجه بازاریابان قرار گرفته است. در ادبیات موجود در زمینه رفتار مصرف کننده، نگرش به عنوان عامل شکل گیری و جهت دهنده رفتار او مورد توجه بوده است. نگرش، بیان احساسات درونی است که نشان از نظر مساعد یا نامساعد یک شخص نسبت به موضوعاتی خاص دارد . با توجه به اهمیت شناخت و پیش بینی رفتار مصرف کننده، مقاله حاضر رابطه بین خصیصه های مورد انتظار خریداران از فرش ماشینی و نگرش آن ها را در مورد نام های تجاری متفاوت مورد بررسی قرار داده است. خصیصه های شناسایی شده عبارتند از: تبلیغات، کیفیت متصور، قیمت، اعتبار نام تجاری، و زیبایی، نتایج این تحقیق حاکی است که تمام این متعیر ها با نگرش خریداران رابطه دارند. در ضمن جنسیت و سطح تحصیلات، تاثیر تعدیل کننده ای بر نگرش داشته است. به علاوه زیبایی و کیفیت متصور به ترتیب مهم ترین عوامل مرتبط با نگرش خریداران فرش ماشینی در شهر اصفهان شناسایی شدند
۶.

روشها و ابزارهای مدیریت کیفیت و چگونگی انتخاب و طبقه بندی آنها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۱
روشها و ابزارهای مدیریت کیفیت نقش مهمی در مدیریت پیشگیری از اتلاف و بهبود منابع ایفا می کنند. از سوی دیگر توجه به پاره ای عوامل کلیدی و مهم می تواند ضمن کارآتر و اثربخش تر نمودن کاربرد روشها، مدیران را در انتخاب مناسب و گزینه ای آنها یاری کند.در این مقاله نقاط ضعف و قوت روشهای مدیریت کیفیت ارایه و با مشخص شدن اهمیت جامع بودن اطلاعات در مورد انواع روشها و ابزارها، بر استفاده گزینه ای از آنها با توجه به محل کاربردشان تاکید شده است. در ادامه برای انتخاب روشها، طبقه بندیهای مختلفی معرفی شده است. همچنین، چارچوبی برای استفاده از روشهای کیفیت در فرآیند بهبود مستمر و نیز یک دستورالعمل هفت مرحله ای برای بهبود کیفیت پیشنهاد شده که مطابق با آنها، نوع و میزان استفاده از ابزارها و روشهای مدیریت کیفیت در هر مرحله مشخص شده است.
۹.

الگوریتم رتبه بندی عملکرد سازمانی دستگاه های اداری – اجرایی

کلید واژه ها: ارزیابی عملکردبخش عمومیمدلسازی ریاضیالگوریتمفرایند سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۱ تعداد دانلود : ۷۵۸
این مقاله در صدد است تا الگوریتمی برای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان ها ارائه نماید ارزیابی عملکرد به صورت نظام مند و با در نظر گرفتن سه جز ورودی پردازش و خروجی در سازمان ها و بازخورد عوامل و متغییر های بیرونی صورت پذیرفته است آمار و داده های مورد نیاز الگوریتم از داده های مستند و مکتوب سازمانها و برای مقاطع زمانی مختلف سالیانه استخراج شده است تلاش شده است تا برای هر کدام از مقاطع زمانی میزان عملکرد مقایسه ای سازمان ها محاسبه و بر آن اساس عملکرد آنها رتبه یندی شود برای این امر از میانگین موزون شاخص های مقاطع زمانی سالیانه استفاده شده است شاخص ها به نحوی تهیه شده که ضمن همسو بودن هر چه مقدار شاخص بیش تر باشد بهتر است از مدل های تحلیلی در الگوریتم و از آزمون های مورد نیاز جهت اعتبار سنجی روش و نتایج به دست آمده می توان استفاد کرد برای اندازه گیری نقش و تاثیر عوامل برون زا از تکنیک نگرش سنجی استفاده شده و به کمک روش های ریاضی مناسب حداقل اریب با مقدار واقعی این متغیرها ایجاد گردیده است
۱۰.

تحلیلی بر عوامل مؤثر در ایجاد محدودیت بهره وری در سازمانهای صنعتی و بازرگانی

نویسنده:

کلید واژه ها: اثربخشیبهره وریکاراییعوامل ایجاد محدودیت در بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
بهره وری از مفاهیم توسعه یافته در قرن بیستم است و مسلما در قرن حاضر تمام کشورها اعم از صنعتی و غیر صنعتی از کاربرد آن در ابعاد مختلف موضوعات فنی و اجتماعی گریز ناپذیرند . ادبیات موضوع بهره وری عمدتا تکیه بر شناخت مفهوم بهره وری ، ابعاد بهره وری ، عناصر تشکیل دهنده بهره وری ، تفاوت معانی واژه های بهره وری ، کارایی ، اثربخشی و اندازه گیری آن در سازمانهای صنعتی را دارد . در اینمقاله تلاش شده است به صورت فشرده ضمن بازگشایی مفاهیم بهره وری و تفاوت آن با کارایی و اثربخشی تکیه بر عوامل مؤثر بر بهره وری به ویژه عوامل محدود کننده یا باز دارنده در توسعه ...
۱۲.

افزایش‌ انگیزش‌ درونی‌ و رضایت‌ شغلی در پالایشگاه‌ اصفهان موردی‌ از کاربرد مدل‌ هاکمن‌ -الدهایم‌‌‌

کلید واژه ها: رضایت شغلیانگیزشطراحی مجدد مشخصه های شغلیمدل هاکمنالدهایم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۷۸
"در میان رده ها و روشهای ارتقای انگیزش و رضایت شغلی ، طراحی مجدد مشخصه های شغلی و در نوع خاص آن مدل هاکمن - الدهایم از جایگاه ویژه ای برخوردار است . بر اساس این مدل ، مشخصه های شغلی به پنج مشخصه تنوع مهارت ، هویت وظیفه ، اهمیت وظیفه ، استقلال یا آزادی عمل و باز خورند شغلی تقسیم بندی می شود . مقاله حاضر مبتنی بر پژوهشی است که جامعه آماری آن مدیران عملیاتی بخشهای مختلف پالایشگاه اصفهان به تعداد 60 نفر بوده است و از این تعداد 45 نفر از مدیران عملیاتی به عنوان نمونه اصلی و 15 نفر مدیران میانی جهت آزمون میزان عینی بودن ابعاد اصلی شغل انتخاب گردیدند . "
۱۳.

بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۶۵
راز دستیابی به اهداف سازمان در شرایط پیچیده و دشوار محیطی. تصمیم گیری های صحیح و عقلایی مدیریت است. در این راستا سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری مدیران دارای اهمیت ویژه ای می باشد . در این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران پرداخته شده است. هدف اصلی در این تحقیق تعیین میزان تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت است. در ادامه وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن (نمونه موردی) ارزیابی می شود تا میزان سودمندی این سیستم در تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران تعیین گردد. نتایج این تحقیق بیاگر آن است که سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیریت تاثیر دارد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت موجود سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن نشان داد. این سیستم اطلاعات مورد نیاز مدیران را جهت تصمیم گیری فراهم نساخته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد بین وضعیت موجود و مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری گروه بهمن تفاوت وجود دارد
۲۰.

مقدمه ای بر مکانیزم اندازه گیری عملکرد سازمانهای خدماتی دولتی در ایران

کلید واژه ها: بهره وریاندازه گیری عملکردسازمانهای دولتی خدماتیالگوی اندازه گیری عملکردشاخصهای اندازه گیری عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۷
مقاله حاضر ضمن بحث کوتاهی در زمینه اندازه گیری عملکرد سازمانهای خدماتی دولتی در ایران ضرورت ارزیابی عملکرد این گونه سازمانها را برای مدیریت کشور عنوان و با هدف توسعه ساز و کاری مناسب با فرهنگ دستگاه های اداری - اجرایی کشور به بسط مطلب می پردازد. در این راستا ضمن شناسایی انواع شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانی و فهرست بندی آنها تلاش دارد تعداد شاخصهایی که عمدتا می تواند در ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد در یک جدول خلاصه نماید. آنچه که در ارزیابی عملکرد سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است آن است که بتوان الگویی ارایه داد تا به واسطه آن ارزیابی عملکرد کلیه سازمانهای دولتی خدماتی را که دارای فعالیت های کاملا متنوع و متمایز از یکدیگرند با هم مقایسه کرد و به نتیجه قابل قبولی دست یافت. این مقاله با دنبال کردن چنین دیدگاهی توانسته است الگوی مناسب را ارایه نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان