چیدمان

چیدمان فرش: هر ایرانی؛ یک فرش ایرانی (میزگرد با حضور آقایان محمود اشعاری، احمد زارع، مجیدرضا مقنی پور، محمدحسین میرجلیلی و خانم منیره عطرگیران)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex