چیدمان

چیدمان فرش: فرش؛ کالای اقتصادی یا اثر هنری (میزگرد وضعیت فرش امروز ایران)؛ باحضور آقایان تورج ژوله، بیژن اربابی، دکتر مهدی کشاورز افشار

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex