زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان )

قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

چکیده

طرز تلقی و نگرش ها تحت تأثیر جنسیت و قوم گرایی نوعی از جایگاه خاصی را برای زنان در چارچوب خانواده و هرم قدرت در خانواده در مقابل جنس مذکر ایجاد می کند...

تبلیغات

کارگاه ها
بنر سوم
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲