تئوری های مدیریت

ابزارهای مدیریت نوآوری : مروری بر نظریه و عمل

امروزه از دانش به عنوان محرک و گرداننده اقتصاد یاد می شود. هم اکنون دانش به کالا و منبعی مبدل شده است که می توان آن را بسته بندی کردو سپس آن را نقل مکان داد. هدف از مقاله این است که بازنگری جامعی در ارتباط با محدوده، روندها و بازیگران عمده ای که در توسعه و استفاده از شیوه های مدیریت جدید در اقتصاد دانش نقش دارند صورت گیرد.


تئوری های مدیریت


اخبار سرویس

پیوندهای سرویس