گروههای ویژه

تطبیق خلاقانه با پدیده‌های نادر طبیعی بوسیله مهندسی ارزش

براساس تحقیقات انجام شده، ریسک پدیده‌های نادر هیدرولوژیکی مانند سیلاب و خشکسالی در قرن 21 افزایش می‌یابد و در بحبوبه بحران آب در مناطق وسیعی از جهان، خسارات سیلاب نیز روند افزایشی خواهد داشت. کشورهای در حال توسعه فاقد منابع انسانی و مالی لازم برای مدیریت پدیده‌های نادر خواهند بود در این چارچوب به نظر می‌رسد تضمین توسعه پایدار هدف بسیار دست نیافتنی در مناطق بسیاری باشد. هدف مقاله حاضر آن است نشان دهد خلاقیت کلید تطبیق با چالش‌های پدیده‌های نادر طبیعی در قرن بیست و یکم می‌باشد و برای تطبیق با این پدیده‌ها نیاز به جهش‌های فنی و علمی زیادی خواهد بود. در این چارچوب مهندسی ارزش که یک روش مدیریتی ساختار یافته متکی بر کار تیمی و خلاقیت است می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس