امیرهوشنگ امینی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد

عنوان مقاله: تجربه کاری، شناخت بازار، توان مالی، ابزار توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

حوزه (های) تخصصی: بنگاه های چند ملیتی،کسب و کار بین المللی

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: بحث و نظر: نمایشگاه بین المللی تهران و راه کار بهره گیری کاربردی از آن در فرآیند توسعه اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کیفیت کالا

تعداد نمایش: 241
چکیده

عنوان مقاله: یادداشت: بودجه سال 1377 کل کشور: از بخشنامه تا لایحه و ....

حوزه (های) تخصصی: بودجه،سیستم های بودجه

تعداد نمایش: 285
چکیده

عنوان مقاله: مقالات اقتصادی: کسر بودجه - عدالت مالیاتی و تورم

حوزه (های) تخصصی: تعلق مالیاتی

تعداد نمایش: 453
چکیده

عنوان مقاله: نیروی کار و بیکاری در ایران (مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران)

حوزه (های) تخصصی: نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: بازرگانی: گربه ملوس خانگی (صادرات خدمات فنی - مهندسی و مسائل و مشکلات آن - راه حلها

حوزه (های) تخصصی: بنگاه های چند ملیتی،کسب و کار بین المللی

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: بحث و نظر: راه کار پویاسازی اقتصاد و گسترش فعالیتهای بخش خصوصی

حوزه (های) تخصصی: مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد جهان (منطقه آزاد اقتصادی بیشکک قرقیزستان)

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 271
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (هنگ کنگ)

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 255
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (منطقه ها و سرزمین های آزاد آسیا و اقیانوسیه)

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 271
چکیده

عنوان مقاله: بانکداری در اروپای مرکزی: رومانی بانکداری موتور محرکه اقتصاد و اصلاحات اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 242
چکیده

عنوان مقاله: (بانکداری در اروپای مرکزی) لهستان پیشرفت با شتاب، تکیه بر خصوصی سازی

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد نمایش: 246
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد: پراکش منطقه ها و سرزمین های آزاد در قاره آمریکا

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 229
چکیده

عنوان مقاله: بانکداری در اروپای مرکزی: جمهوری چک (در راه عضویت در اتحادیه اروپا)

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 257
چکیده

عنوان مقاله: مقالات اقتصادی: پژوهشی در: دنیای منطقه ها و سرزمین های آزاد (پراکنش منطقه های آزاد در اروپا)

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 225
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی در دنیای منطقه ها و سرزمین های آزاد: پراکنش جغرافیایی منطقه های آزاد در جهان

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 258
چکیده

عنوان مقاله: تکنولوژی: دریای خزر در خطر امواج سمی

حوزه (های) تخصصی: آلودگی هوا،آلودگی آب،آلودگی صوتی

تعداد نمایش: 292
چکیده

عنوان مقاله: اروپای متحد بازار اصلی دانمارک

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 224
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی درباره: منطقه ها و سرزمین های آزاد (نگرشی بر عملکرد منطقه های آزاد جهان)

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: افزایش نرخ بهره یا سود بانکی و پرسشهای بدون پاسخ

حوزه (های) تخصصی: بانک مرکزی وسیاست ها بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: ره چنان رو که رهروان رفتند"" درباره ""سیاست ارزی جدید

حوزه (های) تخصصی: سیاست های تجاری سیاست های تجاری،سیاست تحرک عوامل،سیاست های ارزی

تعداد نمایش: 289
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی در زمینه منطقه ها و سرزمین های آزاد

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: پژوهشی در دنیای مناطق و سرزمین های آزاد

حوزه (های) تخصصی: همگرایی اقتصادی

تعداد نمایش: 218
چکیده

عنوان مقاله: افراط گرایی - دکترین یا آموزه روز

حوزه (های) تخصصی: تحلیل های خرد توسعه

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: بحث و نظر: درباره دومین برنامه پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 269
چکیده

عنوان مقاله: در باره جذب سرمایه های خارجی

حوزه (های) تخصصی: سرمایه گذاری بین المللی،تحرک بلندمدت سرمایه

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: گفتاری در باره : حلقه مفقوده اقتصاد کشور

حوزه (های) تخصصی: مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد نمایش: 269
چکیده

عنوان مقاله: چالش ها و نگرانی ها ، در باره انتخابات ادواری اتاق و دخالت وزارت بازرگانی

حوزه (های) تخصصی: مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد نمایش: 285
چکیده

عنوان مقاله: گرفتاری رفتاری اقتصاد ایران

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی

تعداد نمایش: 543
چکیده

عنوان مقاله: موانع و راهکارهای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حوزه (های) تخصصی: مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد نمایش: 363
چکیده

عنوان مقاله: اصلاح یا تغییر

حوزه (های) تخصصی: استانداردهای نیروی کار،ملی و بین المللی

تعداد نمایش: 255
چکیده

عنوان مقاله: ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی پول

حوزه (های) تخصصی: 23330

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: بودجه ، آیینه تمام نمای اقتصاد ملی

حوزه (های) تخصصی: بودجه،سیستم های بودجه

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: اروپا به کدام سو می رود ؟

حوزه (های) تخصصی: مطالعات بر روی کشورها

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: بازارچه های مشترک مرزی یا مناطق آزاد شرکت های تعاونی مرزنشینان

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 299
چکیده

عنوان مقاله: انحلال یا تجدید سازمان ؟ / در باره بانک های توسعه کشاورزی

حوزه (های) تخصصی: بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی

تعداد نمایش: 325
چکیده

عنوان مقاله: انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار

حوزه (های) تخصصی: بانک مرکزی وسیاست ها

تعداد نمایش: 327
چکیده