فلسفه تحلیلی

آباء فلسفه تحلیلی
مقدمه مبانی حساب

مقدمه مبانی حساب

عدد چیست؟ چگونه می‏توان آن را تعریف کرد؟ آیا عدد با عمل انتزاع از اشیاء به دست می‏آید؟ آیا همانند رنگ خاصیتی است از اشیاء؟ فرگه در 1884 کتاب مبانی حساب را برای پاسخ بدین پرسشها و طرح و حل مسائل فلسفی دیگر نوشت. در این کتاب فرگه نخست پاسخهای فیلسوفان و ریاضی‏دانان معاصر با خود و پیش از خود را نقل و سپس نقد می‏کند.