جغرافیای انسانی

مدلهای تعیین جهات توسعه فیزیکی شهرها

امروزه با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط حاکم بر سیستم شهر از یک طرف و توسعه سریع و نامتوازن کالبدی شهرها از طرف دیگر نیاز به استفاده از مدل در برنامه‏ریزی ها و پیش بینی عملکردهای پدیده های فضایی در سطح شهرها امری اجتناب ناپذیر تلقی می شوند. در واقع صرف نظر از هزینه بالای تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهری بازتابهای اغلب جبران ناپذیر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آنها در شهر استفاده از مدلها را جهت ارزیابی عملکردهای آنها ضروری نموده است. در این راستا استفاده از تکنولوژی جدید GIS با توجه به قابلیت این سیستم در مدیریت، تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات و تحلیل های مناسب مکانی ومکانیابی با ارزش گذاری و تعیین مناسبت های مکانی مناسب می نماید.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس