مجلات>ادبیات>پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)>1393 >شماره 27
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) سال هشتم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 27)
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: نقش تأویل در گسترش زبان عرفان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 241
چکیده

عنوان مقاله: مبانی فهم حکمت دینی در گفتمان مولوی

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی

تعداد نمایش: 229
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به شروح عرفانی مهر نبوت

حوزه (های) تخصصی: متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 188
چکیده

عنوان مقاله: «هنر بیان رندانه حافظ» (ابهام آفرینی در مقصود از «آن گناه» در بیتی از حافظ)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حافظ پژوهی شرح متون

تعداد نمایش: 301
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و تحلیل مفاخره های صوفیانه

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: مفاخره

تعداد نمایش: 209
چکیده