مجلات>ادبیات>پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)>1389 >شماره 15
پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا) دوره چهارم پاییز 1389 شماره 3 (پیاپی 15)
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: فسق حافظ و گناه آدم

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حافظ پژوهی

تعداد نمایش: 511
چکیده

عنوان مقاله: بررسی غربت انسان در اشعار مولانا

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی

تعداد نمایش: 689
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی «طرح» و «توقیعه» در ادب پارسی و عربی

حوزه (های) تخصصی: تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 547
چکیده

عنوان مقاله: مشکل پیوسته نویسی و امتیاز نزدیک نویسی در املای ترکیبات فارسی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: وضعیت زبان و خط فارسی در ادوار مختلف

تعداد نمایش: 523
چکیده

عنوان مقاله: تمثیل در امثال فارسی و عربی

حوزه (های) تخصصی: تمثیل تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات عرب

تعداد نمایش: 926
چکیده

عنوان مقاله: چین در منشور شعر فارسی

حوزه (های) تخصصی: خاور دور

تعداد نمایش: 944
چکیده

عنوان مقاله: بررسی بینامتنی تصویر دریا در غزلیات شمس

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی طبیعت و عناصر طبیعی در ادبیات

تعداد نمایش: 579
چکیده

عنوان مقاله: نقد و بررسی سه کتاب از نویسندگان غیر ایرانی با موضوع «تاریخ ادبیات ایران»

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: تاریخ ادبیات ایران

تعداد نمایش: 482
چکیده