روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری