زن، اجتماع و خانواده

بازنگری نظریه‌های نقش‌های جنسیتی

نقش جنسیتی یکی از مفاهیم مباحث جنسیت است که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی به ویژه فمنیست ها قرار گرفته برای تبیین چرایی و چگونگی شکل گیری نقش های جنسیتی نظریه های گوناگونی مطرح شده است....


جامعه شناسی زنان
تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی کلیشه های جنسیتی بر تغییر کلیشه های جنسیتی زنان و مردان شهر اصفهان

تعیین اثربخشی کارگاه آموزشی کلیشه های جنسیتی بر تغییر کلیشه های جنسیتی زنان و مردان شهر اصفهان

کلیشه های جنسیتی نگرش هایی اند که با مقاومت در برابر هرگونه تغییر، تکرار و باز تولید می شوند و شامل ذهنیت هایی ایستا، ثابت، و معمولا فاقد اساس علمی اند، در ادراک ما از خود و دیگران نقشی مهم ایفا می کنند... متغیر مستقل در زیر مقیاس تسلط داشتن و منفعل بودن، نمرات مردان را بیش از زنان، و در مورد رفتار اغواگرانه و هوش منطقی، نمرات زنان را بیشتر از مردان کاهش داده است.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس