اسدالله فلاحی

حوزه (های) آثار:
فلسفه
اسلامی

عنوان مقاله: تبارشناسی نسبت های چهارگانه

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام فلاسفه اسلامی

تعداد نمایش: 22
چکیده

عنوان مقاله: تصحیح و تحقیق رسالۀ «اللامع فی الشکل الرابع» نوشتۀ مجدالدین جیلی

حوزه (های) تخصصی: سنتی منطق عالم اسلام کتابشناسی فلاسفه اسلامی

تعداد نمایش: 122
چکیده

عنوان مقاله: شرطی لزومی در منطق جدید

حوزه (های) تخصصی: شرطی ها

تعداد نمایش: 184
چکیده

عنوان مقاله: منطق ربط نزد شمس الدین سمرقندی

حوزه (های) تخصصی: کلیات فلاسفه اسلامی

تعداد نمایش: 142
چکیده

عنوان مقاله: افراد ممتنع الوجود و منطق مفاهیم

حوزه (های) تخصصی: منطق ارسطویی منطق عالم اسلام مفهوم شناسی قضایا و احکام آن

تعداد نمایش: 188
چکیده

عنوان مقاله: قضایای حقیقیه و خارجیه نزد خونَجی

حوزه (های) تخصصی: منطق ارسطویی منطق عالم اسلام قضایا و احکام آن

تعداد نمایش: 150
چکیده

عنوان مقاله: تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوی در نجات

حوزه (های) تخصصی: فلسفه مشاء فلسفه دین براهین خداشناسی

تعداد نمایش: 246
چکیده

عنوان مقاله: عکس مستوی قضایای حقیقیه نزد خونجی

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام

تعداد نمایش: 340
چکیده

عنوان مقاله: حملیه مرددة المحمول

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام قضایا و احکام آن

تعداد نمایش: 450
چکیده

عنوان مقاله: گزاره های همیشه صادق نزد خونجی در منطق مرتبۀ دوم

حوزه (های) تخصصی: سنتی منطق ارسطویی منطق عالم اسلام قضایا و احکام آن

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: استنتاج از دو ممکن نزد ابن سینا و رابطة آن با دو تعریف از قضایای حقیقیه و خارجیه

حوزه (های) تخصصی: فلسفه مشاء مباحث وجود

تعداد نمایش: 269
چکیده

عنوان مقاله: گزاره ماهوی نزد ابن سینا و جهت سور

حوزه (های) تخصصی: منطق ارسطویی منطق عالم اسلام مباحث کلی فلاسفه اسلامی

تعداد نمایش: 431
چکیده

عنوان مقاله: مکعّب تقابل: روابط میان قضایای معدوله

حوزه (های) تخصصی: تصوف و عرفان اسلامی

تعداد نمایش: 348
چکیده

عنوان مقاله: ناسازگاری قاعده فرعیه با قاعده عکس نقیض

حوزه (های) تخصصی: فلسفه و منطق

تعداد نمایش: 366
چکیده

عنوان مقاله: امتناع برهان صدیقین بدون پیش فرض فلسفی در منطق جدید

حوزه (های) تخصصی: فلسفه و منطق

تعداد نمایش: 316
چکیده

عنوان مقاله: شرطی اتفاقی نزد منطق دانان مسلمان


تعداد نمایش: 277
چکیده

عنوان مقاله: حمل اولی و شایع در منطق قدیم و جدید


تعداد نمایش: 457
چکیده

عنوان مقاله: نظریهٴ «ایجاب بتّی» نزد سهروردی، دلیلها و پیامدهای آن

حوزه (های) تخصصی: فلسفه اشراق

تعداد نمایش: 376
چکیده

عنوان مقاله: کاربردهای نادرست حمل اولی و شایع

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام

تعداد نمایش: 751
چکیده

عنوان مقاله: انواع عموم در اصول فقه

حوزه (های) تخصصی: قواعد فقهیه

تعداد نمایش: 533
چکیده

عنوان مقاله: حمل اولی و شایع، به قید قضیه و به قید موضوع و فروکاهی معنای دوم به معنای اول

حوزه (های) تخصصی: فلاسفه اسلامی

تعداد نمایش: 490
چکیده

عنوان مقاله: منطق ربط و سلب لزوم در شرطی سالبه ی کلیه

حوزه (های) تخصصی: منطق ارسطویی منطق عالم اسلام

تعداد نمایش: 589
چکیده

عنوان مقاله: تعهد درون قاعده ای خواجه نصیر در عکس نقیض و معضل نقض طرفین

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام

تعداد نمایش: 382
چکیده

عنوان مقاله: اعتبار در جهان های ممکن

حوزه (های) تخصصی: مبانی فلسفی موجهات

تعداد نمایش: 690
چکیده

عنوان مقاله: ابهام زدایی از قضایای حقیقیه ، خارجیه ، معدولیه و سالبه المحمول

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام قضایا و احکام آن

تعداد نمایش: 613
چکیده

عنوان مقاله: قضیه ی ذهنیه

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام

تعداد نمایش: 352
چکیده

عنوان مقاله: قضیه مطلقه نزد ابن سینا

حوزه (های) تخصصی: تاریخ منطق

تعداد نمایش: 535
چکیده

عنوان مقاله: استنتاج از دو ممکن نزد ابن سینا

حوزه (های) تخصصی: تاریخ منطق

تعداد نمایش: 438
چکیده

عنوان مقاله: لزومی حقیقی و لزومی لفظی

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام

تعداد نمایش: 399
چکیده

عنوان مقاله: شرطی اتفاقی در منطق جدید

حوزه (های) تخصصی: شرطی ها منطق تطبیقی

تعداد نمایش: 741
چکیده

عنوان مقاله: تکثرگرایی در منطق

حوزه (های) تخصصی: فلسفه منطق

تعداد نمایش: 396
چکیده

عنوان مقاله: آیا می توان خواجه نصیرالدین طوسی را معتقد به منطق سه ارزشی دانست؟

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام

تعداد نمایش: 584
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل قضایای خارجیه با محمول وجود

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام قضایا و احکام آن

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: «سلب لزوم» و «لزوم سلب» در شرطی سالبه کلیه

حوزه (های) تخصصی: منطق عالم اسلام شرطی ها

تعداد نمایش: 547
چکیده

عنوان مقاله: «سلب لزوم» و «لزوم سلب» در شرطی سالبه کلیه


تعداد نمایش: 376
چکیده

عنوان مقاله: تکثرگرایی در منطق

حوزه (های) تخصصی: فلسفه منطق

تعداد نمایش: 464
چکیده