زن در تاریخ، مکاتب و جنبش ها

« مسئله زنان» در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال

نظریات متفکران علوم سیاسی سوسیالیست راجع به زنان همواره جالب توجه و قابل تأمل بوده چرا که پرده از دوگانگی های مکتبی در این بر می دارد...


تاریخ ایران

اهمیت خانواده و ازدواج در ایران باستان

در اوستای گاهانی، زن در جایگاهی رفیع قرار دارد. او در تمام شوون اجتماعی و دینی با مرد برابر دانسته شده است. در اوستای متاخر، زن سرچشمه بسیاری از ناپاکیها است و به هیچ وجه، مقاوم و موقعیت زن گاهانی را ندارد. در این مقاله، سعی شده است تا حد امکان، هر جا تضاد و یا تشابهی در حقوق زن، در اوستای گاهانی، اوستای متاخر و نیز سایر متون پهلوی دیده می شود، این تضاد با تشابه بازگو شود...


فمینیسم و ابعاد آن

علوم اجتماعی، فمینیسم و انگاره مرد محوری

مفروضات، پیش‌فرض‌ها، منطق تحلیل روش‌شناسانه چنین علمی و قدرت پاسخگویی آن به مسائل اجتماعی، مورد بحث و بررسی انتقادی قرار می‌گیرد. سکوی پرش علم فمینیستی، انتقادات وارده بر علوم اجتماعی موجود است و مهم‌ترین چالش‌های نظری و روش‌شناختی نیز در تقابل آرای معتقدان علوم فمینیستی و منتقدان علوم فمینیستی (معتقدان عرصه علم الاجتماع) شکل گرفته است.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس