علوم انسانی در کشورهای منطقه و جهان غرب

جنگ و توسعه نیافتگی در جهان سوم

جنگ و منازعات در داخل و بین کشورهای جهان سوم و نیز بین آنها و کشورهای غربی، با وجود پایان جنگ سرد، همچنان فضای حاکم بر این کشورها و روابط بین آنها را تحت تأثیر قرار داده و توأم با ترس و تهدید، خشونت و ناامنی و بی ثباتی کرده است. این جنگ ها و منازعات از مهم ترین علل رنج و محنت انسان ها، همراه با هزینه های عظیم انسانی، اجتماعی و اقتصادی و توسعه ای، با آثار و عوارضی بسیار گسترده و پایدار بوده، و تا عمیق‌ترین لایه های وجودی انسان ها، خانواده ها و جوامع توسعه نیافته نفوذ کرده است.

مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی ایران با دانشگاه‌های خارج از کشور

از بدو تأسیس دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی‌دردانشگاه‌های ایران ‌حدود بیست‌ سال ‌می‌گذرد. در این ‌مدت ‌تعداد‌ قابل ‌توجهی‌‌‌از دانشجویان در این رشته فارغ التحصیل ‌شده ‌و اکنون‌اغلب دردانشگاه‌های کشور به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت ‌می‌کنند. با توجه به این مهم،هدف اصلی پژوهش حاضر،‌ بررسی ‌وضعیت‌ موجود برنامه‌های درسی این رشته در مقایسه با‌همین برنامه‌ها دربرخی دانشگاه‌های معروف جهان وارائه راهکارهای بهبود برنامه های درسی رشته برنامه درسی در ایران‌است.برای رسیدن‌به‌این هدف، پژوهش حاضر به‌شیوه تطبیقی و با استفاده از روش معروف جرج اف بردی انجام شده‌است.بدین ترتیب‌ ابتدا ‌وضعیت‌ موجود برنامه‌های درسی دوره دکتری رشته ‌برنامه‌‌ریزی‌ درسی ‌در ایران ‌‌بررسی ‌شده، آنگاه بابرنامه‌های درسی‌این رشته در برخی دانشگاه‌های معروف جهان دراین رشته،یعنی فلوریدا،میامی،مینه سوتا و تگزاس مقایسه شده ‌است. سپس ‌بر اساس ‌این ‌‌مقایسه، راهکارهایی ‌‌برای ‌بهبود وضعیت برنامه‌های ‌درسی دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی در ایران ارائه ‌شده ‌است.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس