سید مرتضی حسینی نژاد

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
سیاسی

عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر حضور بانکهای خارجی در یک کشور

حوزه (های) تخصصی: ترتیبات پولی بین المللی،نهادهای پولی بین الملل

تعداد نمایش: 391
چکیده

عنوان مقاله: ابعاد فرار مغزها در جهان و ایران: بازنگری آمارها

حوزه (های) تخصصی: چالشهای داخلی

تعداد نمایش: 561
چکیده

عنوان مقاله: اریب انتخاب نمونه در مدل های سطح زندگی

حوزه (های) تخصصی: محاسبه و تحلیل فقر

تعداد نمایش: 375
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه در مورد کاهش فقر با استفاده از روش سلطه تصادفی

حوزه (های) تخصصی: منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: برآورد میزان فقر و شدت آن در گروه های مختلف شغلی خانوارهای روستایی ایران

حوزه (های) تخصصی: محاسبه و تحلیل فقر

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی: مورد سرقت

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی

تعداد نمایش: 1972
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی در ایران

حوزه (های) تخصصی: محاسبه و تحلیل فقر

تعداد نمایش: 853
چکیده