علیرضا پورفرج

دکتری

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
علوم انسانی

سازمان/شرکت: مازندران

نام بخش: اقتصاد

عنوان مقاله: بررسی انعطاف پذیری ابزارهای مالی اسلامی جهت تأمین مالی بودجه دولت

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد نمایش: 45
چکیده

عنوان مقاله: دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی مباحث کلی

تعداد نمایش: 325
چکیده

عنوان مقاله: مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری: مفهوم، روش شناسی و شیوه های استخراج ترجیحات

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد رفتاری:اصول زیربنایی

تعداد نمایش: 237
چکیده

عنوان مقاله: اثر تمرکز صادرات نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

حوزه (های) تخصصی: بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ قلب اقتصاد دانش بنیان در رشد و توسعه اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: علوم انسانی

تعداد نمایش: 619
چکیده

عنوان مقاله: فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، رشد اقتصادی

حوزه (های) تخصصی: توریسم تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه

تعداد نمایش: 381
چکیده

عنوان مقاله: طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی

حوزه (های) تخصصی: روش شناسی

تعداد نمایش: 582
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اثر تأمین مالی اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران

حوزه (های) تخصصی: ساختار،گستره و عملکرد دولت

تعداد نمایش: 414
چکیده

عنوان مقاله: اثر تغییر ساختار تامین مالى بودجه بر رشد اقتصادى در ایران

حوزه (های) تخصصی: بودجه،سیستم های بودجه

تعداد نمایش: 357
چکیده